У К Р А Ї Н А

АВАНГА РДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

40 сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 971-V

 

від 15 травня 2014 року

 

Про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту

рішення селищної ради «Про затвердження положення

про порядок виявлення та набуття прав на безхазяйні

рухомі речі, а також рухомі речі від яких відмовився

власник або їх загубив»

 

Розглянувши звернення директора КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС» Мокана С.Є. від 22.04.2014 р. № 83, щодо необхідності визначення механізму реалізації відносин в частині набуття прав на безхазяйні рухомі речі, а також рухомі речі від яких відмовився власник або їх загубив, з метою обговорення прийняття регуляторного акту із мешканцями та іншими зацікавленими особами, керуючись ч. 1 ст..143, ст.. 144, ст.. 146 Конституції України, відповідно до ст.. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 335 - 339 Цивільного кодексу України, ст. 7, 9, ч. 1-2 ст. 11 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,

 ВИРІШИЛА:

1. Оприлюднити проект регуляторного акту – проекту рішення селищної ради «Про затвердження положення про порядок виявлення та набуття прав на безхазяйні рухомі речі, а також рухомі речі від яких відмовився власник або їх загубив» (додається).

2. Здійснити публікацію повідомлення про  оприлюднення  проекту  регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, в газеті «Сучасний Авангард», з посиланням в даному повідомлені на ресурс в мережі інтернет –  веб-сайт Овідіопольської районної державної адміністрації http://ovidiopol-pda.odessa.gov.ua та Авангардівської селиної ради http://avangard.odessa.gov.ua, на якому розмістити проект регуляторного акта та  відповідний  аналіз регуляторного впливу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

Селищний голова                                                              С.Г. Хрустовський

 

 

Додаток

до рішення Авангардівської селищної ради

від «15»травня 2014 р.

№ 971-V

У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

_________ сесія V скликання

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

 №_______-V

 

від ____________________ 2014 року

 

Про затвердження положення про порядок

виявлення та набуття прав на безхазяйні

рухомі речі, а також рухомі речі від яких

відмовився власник або їх загубив

 

            Розглянувши звернення директора КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС» Мокана С.Є. від _____ __________ 2014 р. № ______, щодо необхідності визначення механізму реалізації відносин в частині набуття прав на безхазяйні рухомі речі, а також рухомі речі від яких відмовився власник або їх загубив, з метою обговорення прийняття регуляторного акту із мешканцями та іншими зацікавленими особами, керуючись ч. 1 ст..143, ст.. 144, ст.. 146 Конституції України, відповідно до ст.. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 335 - 339 Цивільного кодексу України, ст. 7, 9, ч. 1-2 ст. 11 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про порядок виявлення та набуття прав на безхазяйні рухомі речі, а також рухомі речі від яких відмовився власник або їх загубив» (додається).

2. Директору КП «АВАНГАРДКОМУНСЕВІС» (Мокан С.Є.) – здійснити заходи відстеження результативності після закінчення одного року з дня набуття чинності цього регуляторного акта. 

3. Здійснити публікацію повідомлення про  прийняття даного  регуляторного акта, в газеті «Сучасний Авангард», з посиланням в даному повідомлені на ресурс в мережі інтернет –  веб-сайт Овідіопольської районної державної адміністрації http://ovidiopol-pda.odessa.gov.ua, на якому опублікувати дане рішення.

4. Дане рішення набуває чинності з наступного дня після його опублікування/розміщення в порядку встановленому п. 3 даного рішення.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

Секретар селищної ради                                                           В.В. Щур

 

 

 

Додаток

до проекту рішення Авангардівської селищної ради

, що затверджений рішенням селищної ради

№ ____ від «___»________ 2014 р.

 

Положення 

про порядок виявлення та набуття прав на безхазяйні рухомі речі, а також рухомі речі від яких відмовився власник або їх загубив

 

1. Положення про порядок виявлення та набуття прав на безхазяйні рухомі речі, а також рухомі речі від яких відмовився власник або їх загубив (далі – Положення) є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання на території смт. Авангард, яким встановлюється порядок діяльності Авангардівської селищної ради, його виконавчого комітету та комунальний підприємств, установ, організацій, а також їх посадових/службових осіб, працівників та представників щодо виявлення, випадків переміщення для зберігання, повернення або набуття прав на безхазяйні рухомі речі, а також рухомі речі від яких відмовився власник або їх загубив, а також визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою, що не визначені іншими нормами.

2. Діяльність фізичних та юридичних осіб, що не визначені в пункті 1.1. даного положення здійснюється в порядку встановленому законодавством України та даним Положенням.

3. Виявлення безхазяйних рухомих речей, майна від якого відмовився власник, або їх загубив здійснюється особами визначеними в п. 1 даного Положення при проведенні самоврядного контролю, моніторингу, проведення планових та позапланових перевірок, обстежень місцевості тощо.

4. Діяльність підприємств, установ та організацій визначених в п. 1.1. Положення має на меті захист майнових прав та інтересів юридичних та фізичних пов’язані з можливою втратою/викраденням їх майна, яке вони з необережності або з умислу залишили на відкритому просторі (вулиця, парк, алея тощо) у розумінні ст. 17 Цивільного кодексу України підпадає під ознаки захисту майнових прав органом місцевого самоврядування. Також дана діяльність може мати ознаки самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України щодо неналежного використання території смт. Авангард від порушень правил благоустрою;

4.1. У випадку виявлення  безхазяйної рухомої речі, рухомої речі від якої відмовився власник або її загубив Авангардівською селищною радою, його виконавчим комітетом та комунальними підприємствами, установами, організаціями, в тому числі їх посадовими/службовими особами, працівниками та представниками даних юридичних осіб під час здійснення їх повноважень, перебування їх на даних посадах, здійснення трудових функцій та інших повноважень, дане майно береться на облік відповідною установою, підприємством або організацією, при виявлені власника повертається йому після пред’явлення доказів/документів, що свідчать про його право власності на дане майно та покриття відповідних затрат на переміщення та утримання майна, а у випадку відсутності власника та не витребування ним даного майна – право власності набувається на нього у порядку встановленому Конституцією та Законами за територіальною громадою смт. Авангард, в особі Авангардівської селищної ради, його виконавчого комітету, комунальними підприємствами, установами, організаціями.

4.2. В наслідку набуття територіальною громадою смт. Авангард прав на вказане майно воно може передаватись за рішенням Авангардівської селищної ради до статутного капіталу, або у повне господарське відання, або оперативне управління відповідної комунальної юридичної особи.

5. З метою попередження викрадення, псування, пошкодження, втрати та інших негативних наслідків рухоме майно розміщене без відповідних правових підстав на території Аванградівської селищної ради окрім територій зайнятих землями приватної власності та тих, що перебувають в оренді, може переміщуватись для зберігання, подальшого розшуку власника, а у випадку відсутності такого набуття прав на дане майно в порядку встановленому Положенням.

6. У випадку залишків будівельних конструкцій їх частин/елементів, частин елементів благоустрою, вони можуть вважатись відходами та переходити в право в порядку встановленому ч. 2 ст. 9 Закону України «Про відходи». Рекламні конструкції, що перебувають в занедбаному стані теж можуть підпадати під ознаки відходів, що виникли в процесі надання рекламних послуг та переміщуватись відповідно до Положення.

7. Рекламні засоби, що не мають зазначення окремого надпису щодо його власника, номеру його телефону, місцезнаходження незалежно від змісту реклами можуть вважатись такими, що не мають власника та можуть підлягати демонтажу в порядку встановленому даним Положенням або рішеннями Авангардівської селищної ради.

8. При проведенні обстежень території Авангардівської селищної ради та інших дій Авангардівською селищною радою, його виконавчим комітетом та комунальними підприємствами, установами, організаціями, в тому числі їх посадовими/службовими особами, працівниками та представниками даних юридичних осіб щодо дотримання законодавства у сфері торгівлі/благоустрою при виявлені рухомого торгового обладнання, майна призначеного для ведення торгової діяльності, або майна, що знаходиться на відповідній території, яке може бути застосовано для проведення торгової діяльності і яке розміщується без відповідних дозвільних/погоджувальних/інших правоустановчих документів, -- встановлюється:

            - чи має дане майно власника, якщо має – встановлюється прізвище ім’я та по батькові/організаційно правову форму та найменування власника, а також відбираються пояснення у особи, що зі слів закріплена за даним майном від імені власника;

             - у випадку якщо не буде встановлено прізвище ім’я та по батькові/ організаційно правову форму та найменування власника то майно вважається таким, що не має власника;

            - у випадку відмови надання особою, що зі слів закріплена за даним майном від імені власника, вважається, що дане майно розміщує особа, що фактично здійснює торгову діяльність, його догляд, охорону, використання тощо;

            - у випадку якщо особа, що здійснювала торгову діяльність, охорону, догляд, використання майна покинула місце перебування майна (торгове місце) чітко не повідомивши необхідні відомості про власника, вважається, що дане майно, річ або речі є безхазяйними, або власник яких невідомий;

          - у випадку твердження особи, що фактично здійснює торгову діяльність, догляд майна, його охорону, використання тощо, про те, що на здійснення торгової діяльності саме на місцезнаходженні майна (торгового обладнання) є відповідні погоджувальні документи від Авангардівської селищної ради або його виконавчого комітету – дані документи надаються особисто, надсилаються за допомогою факсу, електронної пошти тощо, в даному випадку особа повинна повідомити про вид документу (назву), дату його видачі, номер документу, особу, що її видала та надати на протязі 48 годин їх завірені копії до відповідної установи, підприємства або організації.

9. На місці звідки було переміщено безхазяйні речі встановлюється відповідне інформаційне повідомлення про особу, що здійснила дане переміщення, найменування підприємства, установи та організації, зазначення засобів зв’язку та адреси куди необхідно прибути для повернення речі.

10. У випадку знахідки речі вона береться на облік відповідного підприємства установи організації де працює особа та робиться відповідне повідомлення у засобах масової інформації.

11. Щодо безхазяйних речей або речей, які не мають власника в місцевих засобах масової інформації, а саме газеті «Сучасний Авангард» здійснюється публікація відповідного повідомлення.

12. У випадку якщо власнику речі запропоновано її забрати, але він не вичиняє ні яких дій пов’язаних з отриманням даної речі можуть застосовуватись правило ст. ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України щодо відмови від права власності в наслідок мовчання.

13. Визначення того чи іншого статусу речі (майна) такого як: безхазяйна рухома річ; знахідка; річ від якої відмовився власник здійснюється посадовою особою, що здійснює відповідну перевірку (моніторинг) з наступним погодженням з відповідною комісією створеною розпорядженням Авангардівського селищного голови.

14. Дане положення не застосовується щодо нерухомих реч

 


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта проекту рішення Авангардівської селищної ради «Про затвердження положення про порядок виявлення та набуття прав на безхазяйні рухомі речі, а також рухомі речі від яких відмовився власник або їх загубив»

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблено відповідно до ст. 4, 8 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Регуляторний орган: Авангардівська селищна рада.

Розробник проекту регуляторного акта: КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС».

 1.    Проблеми, які передбачається розвʼязати шляхом регулювання

1.1.       На території Авангардівської селищної ради не рідко трапляються випадки коли власники рухомих речей залишають своє майно на земельних ділянках, що не відведені їм ні у власність, а ні в користування, або провадять іншу діяльність пов’язану з порушенням відповідних норм законодавства при цьому не вказуючи походження власника майна.

Дані обставини зумовлюють невизначеність дій Авангардівської селищної ради, його виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ та організацій щодо рухомого майна, яке не має власника, або майна яке власник загубив, залишив без догляду тощо.

1.2.       З метою запобігання порушення прав власника на дане майно пов’язане з можливим його викраденням, втратою, або знищенням, а також самозахисту інтересів територіальної громади від можливих посягань даних осіб, що розміщують власне рухоме майно на території смт. Авангард без належної на те правової підстави.

1.3.       Практика забезпечення належного рівня благоустрою селища потребує більшої конкретизації вимог щодо дотримання правил благоустрою, упорядкування, очищення та утримання території від безпідставно розміщеної власності, використання обʼєктів благоустрою в смт. Авангард.

         Розвʼязання зазначених проблем за допомогою ринкових механізмів на сучасному етапі неможливе, оскільки проблеми благоустрою території загального користування не входять до кола пріоритетних питань більшої частини будівельних, промислових, енергопостачальних та експлуатуючих організацій, юридичних та фізичних осіб інших субʼєктів підприємництва. Також дана проблема є публічної і унеможливлює її майбутнє виявлення зі сторони осіб які розміщують дану власність.

 2.    Цілі регулювання

            Метою впровадження проекту регуляторного акта проекту рішення Авангардівської селищної ради ««Про затвердження положення про порядок виявлення та набуття прав на безхазяйні рухомі речі, а також рухомі речі від яких відмовився власник або їх загубив» є створення більш сприятливого середовища для життєдіяльності людини на території селища та її власності, що складається з захисту довкілля, покращення санітарного стану, належного утримання та раціонального використання території селища, охорони об’єктів благоустрою та попередження несанкціонованого порушення існуючих обʼєктів благоустрою, забезпечення безпеки для користувачів об’єктів благоустрою, покращення естетичного вигляду об’єктів благоустрою тощо шляхом вирішення зазначених вище проблемних питань, у тому числі приведення відносин у сфері виявлення, переміщення та розшуку власників рухомих речей, що залишили  їх на селища у відповідність з чинним законодавством і принципами державної регуляторної політики.

 3.    Визначення та оцінка альтернативних способів регулювання

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

3.1. Постійне інформування населення про забезпечення правомірної поведінки відносно поводження із своєю власністю (рухомими речами).

3.2. Не прибирання рухомих речей з території до розшуку їх власника.

Цей спосіб не в повній мірі враховує сучасні вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, вулиць, доріг, будівель, територій загального користування, зелених насаджень в належному санітарно-технічному стані, паркування транспортних засобів на об’єктах благоустрою тощо. Крім того, цей спосіб не дає змоги учасникам правовідносин оперативно здійснювати свої права щодо усунення недоліків у благоустрої селища через малу дієвість механізмів вирішення питань з поводженням безхазяйної власності.

 Висновок: спосіб визначений в п. 3.2. Аналізу може бути повноцінною альтернативою регуляторному акту, який пропонується.

 4.    Опис механізму розвʼязання проблеми

Досягнути поставленої мети планується шляхом обговорення, доопрацювання, затвердження та введення в дію положення про порядок виявлення та набуття прав на безхазяйні рухомі речі, а також рухомі речі від яких відмовився власник або їх загубив.

 5.    Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 Даний акт мотивує юридичних та фізичних осіб бути більш обачними щодо використання своєї власності та належного поводження з власними речами.

У випадку неналежного поводження юридичних та фізичних осіб із власними рухомими речами вони можуть втратити права на них в порядку встановленому Цивільним кодексом України, в зв’язку з переходом прав на них до територіальної громади смт. Авангард.

 6.    Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Очікуваними  результатами прийняття регуляторного акта є:

- створення більш сприятливого середовища для життєдіяльності людини на території селища;

- забезпечення прав юридичних та фізичних осіб на рухомі речі, які вони залишили без догляду;

- забезпечення впровадження норм та правил Закону України “Про благоустрій населених пунктів” та інших законних та підзаконних нормативних актів;

- зменшення кількості територій, на якій знаходиться майно що не має власника;

- упорядкування відносин між субʼєктами у сфері благоустрою території селища;

-  покращення професійного іміджу органів місцевого самоврядування.

 7.    Запропонований строк дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений, або до моменту виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта. У такому разі до регуляторного акта будуть вноситись відповідні коригування. До акта можуть вноситися необхідні зміни за підсумками відстеження його результативності.

 8.    Показники результативності регуляторного акта

          Розробником регуляторного акта обрано такі показники його результативності:

-       забезпечення прав юридичних фізичних осіб на збереження власності внаслідок її втрати або недбалого ставлення до майна.

-       кількість скарг, повʼязаних з благоустроєм та санітарною очисткою території селища;

-       розмір коштів, витрачених на утримання обʼєктів благоустрою комунальними службами та підприємствами за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок;

-       кількість укладених договорів на вивезення та утилізацію відходів;

-       розмір надходжень коштів у бюджет селища від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою.

 9.    Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

         Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься на підставі статистичних даних у такі строки:

-       базове відстеження – після набрання чинності регуляторним актом;

-    повторне відстеження – через один рік з дня набрання чинності актом;

-    періодичні відстеження – кожні три роки після повторного відстеження результативності регуляторного акта.

 

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом 32 днів дня його оприлюднення.

 

Авангардівська селищна рада: вул. Добрянського, 26, смт. Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, 67806, тел. 048 741-52-59 e-mail: avangard_xryst@meta.ua