ПРОЕКТ регуляторного акта

 

У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

XL сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 975-V

 

від 15 травня 2014 року

 

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району на 2015 рік

 

Відповідно до вимог п. 10.3 ст. 10, п.12.3. ст. 12, ст. 265 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами), статті 69 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 24 ст. 26, п.1 ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації Постійної комісії селищної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг, Авангардівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01.01.2015 року податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району.

2. Затвердити Положення про механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком до цього рішення (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісію селищної ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

Селищний голова                                                   С.Хрустовський

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення сесії

Авангардівської селищної ради

Овідіопольського району № 975

         від 15.05.2014 р.

 

Положення

про механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Авангардівської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється згідно п. 10.3. статті 10, п. 12.3. статті 12, статті 265 Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. У цьому положенні поняття вживаються у такому значенні:

Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені законодавством до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на таки типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актам, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж – одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості на території Авангардівської селищної ради.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частки.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;

е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 5.1 пункту 5 цього положення.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

6. Ставка податку

6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням селищної ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6.2. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. метрів.

6.3. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку здійснюється в порядку ст. 265.7. Податкового кодексу України.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар ради                                                                                 В.ЩУР

 

 

  

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Авангардівської селищної ради Овідіопольського району на 2015 рік»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, відміною раніше діючих законодавчих актів, регулюючих провадження місцевих податків і зборів у державі, а також зміною складу місцевих податків і зборів, виникла потреба у встановленні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Авангардівської селищної ради.

При запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, систему справляння місцевих податків і зборів.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановлені ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Авангардівської селищної ради згідно чинного законодавства, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Існуючу проблему – врегулювання питання щодо встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки необхідно вирішити шляхом розробки та затвердження рішення селищної ради з урахуванням норм статті 265 розділу XII «Місцеві податки і збори» Податкового кодексу України.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними та юридичними особами, що є власниками об’єктів житлової нерухомості та залежить від площі зазначених об’єктів.

2. Визначення цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

- регулювання ситуації на ринку житла;

- затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до ст.265 Податкового кодексу України;

- збільшення доходної частини селищного бюджету за рахунок надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Альтернатива прийняття запропонованого регуляторного акта відсутня, у зв’язку з тим, що згідно пункту 10.3. статті 10 Податкового кодексу України, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є обов’язковим для встановлення селищною радою.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідних заходів

Основним завданням запропонованого проекту рішення є зміцнення ресурсної бази селищного бюджету.

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення селищної ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Авангардівської селищної ради».

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

- затвердження механізму справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- розрахунок очікуваних надходжень до селищного бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- оприлюднення регуляторного акта на офіційному веб сайті, стягнення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей

Перевагами у досягненні визначених цілей є:

- збільшення надходжень до селищного бюджету;

- підвищення рівня використання економічних ресурсів селища, що надасть позитивний ефект для його мешканців;

- додаткова можливість направлення коштів на фінансову підтримку підприємств житлово-комунального господарства;

- спрямування коштів на вирішення соціальних проблем населення та покрашення інфраструктури селища.

6. Обґрунтування неможливості вирішення питання ринковим механізмом

Проблема не може вирішуватись ринковим способом, оскільки встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є прерогативою селищної ради.

7. Мета регулювання:

- встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- забезпечити сплату податку юридичними та фізичними особами відповідно до встановлених ставок податку;

- забезпечити додаткові надходження до бюджету селища.

8. Ставки податку встановлюються за рішенням селищної ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

8.1. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. метрів.

8.2. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів.

9. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є впорядкування сплати податків і зборів, стабілізація та збільшення надходжень до селищного бюджету на виконання власних повноважень.

 

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів                                                              І.Дмитренко

 

Головний бухгалтер                                                                                 Т.Михайліченко