У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

40 сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 969-V

 

від 15 травня 2014 року

 

Про оприлюднення проекту

регуляторного акту – проекту рішення

«Про затвердження Правил розміщення

зовнішньої реклами в смт. Авангард» (нова редакція)  

 

Розглянувши звернення директора КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС» Мокана С.Є. від 22.04.2014 р. № 83, щодо необхідності внесення змін до правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард, затверджених рішенням Авангардівської селищної ради № 75-V від 17 лютого 2011 р., з метою формування і відновлення гармонічного, естетичного та безпечного міського середовища та впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами смт. Авангард, керуючись ч. 1 ст..143, ст.. 144, ст.. 146 Конституції України, відповідно до ст.. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, ст. 7, 9, ч. 1-2 ст. 11 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст.16 Закону України „Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067,

 ВИРІШИЛА:

 1. Оприлюднити проект регуляторного акту – проекту рішення селищної ради «Про внесення змін та доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» (нова редакція), затверджених рішенням селищної ради № 75-V від 17 лютого 2011 р. (додаток 1).

 2. Здійснити публікацію повідомлення про  оприлюднення  проекту  регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, в газеті «Сучасний Авангард», з посиланням в даному повідомлені на ресурс в мережі інтернет –  веб-сайт Овідіопольської районної державної адміністрації http://ovidiopol-pda.odessa.gov.ua та Авангардівської селиної ради http://avangard.odessa.gov.ua, на яких розмістити проект регуляторного акта та  відповідний  аналіз регуляторного впливу.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

Селищний голова                                                                 С.Хрустовський

 

 

 

Додаток до рішення

Авангардівської селищної ради

від «15 » травня 2014 р.

№ 969 -V

У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

_________ сесія V скликання

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

 №_______-V

від ____________________ 2014 року

Про внесення змін та доповнень

до Правил розміщення реклами

на території смт. Авангард (нова редакція)


Розглянувши звернення директора КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС» Мокана С.Є. від _____ __________ 2014 р. № ______, щодо необхідності внесення змін до правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард, затверджених рішенням  Авангардівської селищної ради № 75-V від 17 лютого 2011 р., з метою формування і відновлення гармонічного, естетичного та безпечного міського середовища та впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами смт. Авангард, керуючись ч. 1 ст..143, ст.. 144, ст.. 146 Конституції України, відповідно до ст.. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, ст. 7, 9, ч. 1-2 ст. 11 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст.16 Закону України „Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067,

 ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард, що затверджені п. 1 рішення Аванагардівської селищної ради від 17 лютого 2011 р. виклавши їх в новій редакції (додається). 

2. Директору КП «АВАНГАРДКОМУНСЕВІС» (Мокан С.Є.) – здійснити заходи відстеження результативності після закінчення одного року з дня набуття чинності цього регуляторного акта.

3. Здійснити публікацію повідомлення про  прийняття даного  регуляторного акта, в газеті «Сучасний Авангард», з посиланням в даному повідомлені на ресурс в мережі інтернет –  веб-сайт Овідіопольської районної державної адміністрації http://ovidiopol-pda.odessa.gov.ua та Авангардівської селиної ради http://avangard.odessa.gov.ua, на яких опублікувати дане рішення.

4. Дане рішення набуває чинності з наступного дня після його опублікування/розміщення в порядку встановленому п. 3 даного рішення.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

Секретар селищної ради                                                  В.В. Щур

 

 

 

Додаток

 до проекту рішення

Авангардівської селищної ради,

що затверджений рішенням селищної ради

№ ____ від «___»________ 2014 р.

 

Правила розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард (нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард (далі - Правила) розроблені відповідно до Законів України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів» «Про захист прав споживачів» «Про місцеве самоврядування в Україні»; „Про дорожній рух”, на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 30.11.2004 року № 1604, а також є нормами, що встановлюють стандарти у сфері благоустрою та регулюють економічні відносини щодо використання можливостей по розміщенню рекламних засобів.

1.2. Дані Правила регулюють правові відносини між територіальною громадою смт. Авангард, Авангардівською селищною радою, її виконавчим комітетом, їх уповноваженим органом (підприємством), в особі КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС», представниками робочого органу, посадовими особами уповноваженими на те виконавчим комітетом селищної ради на складання протоколу про адміністративні правопорушення та фізичними або юридичними особами (незалежно від форми власності, підпорядкованості місцезнаходження, статусу або підданства), що виникають у процесі розташування елементів зовнішньої реклами, в межах території смт. Авангард, що використовуються в процесі розміщення та використання місць під розміщення реклами та інших територій для розміщення рекламних засобів, притягнення до адміністративної відповідальності, скасування/припинення дозволу, припинення/скасування рішення виконавчого комітету селищної ради про надання дозволу на розміщення рекламних засобів, визнання дозволу не чинним/таким, що втратив чинність, встановлення рекламних засобів, їх експлуатації, демонтажу, зберігання та демонтажу.

Документ визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, їх переоформлення та скасування. Вказує вимоги до технічного стану рекламних засобів, їх установки, експлуатації та демонтажу, а також вказує органи, що здійснюють контроль за дотриманням цих Правил.

1.3. Дія документа поширюється на територію смт. Авангард, в тому числі на розташування рекламних засобів на будинках і спорудах, міських вулицях, також на відкритих майданчиках, площах, на зелених зонах, озеленених територіях та інших територіях, на елементах вуличного обладнання, зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів, а також інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості.

1.4. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях: 

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками; 

архітектурно - планувальне завдання на розташування рекламної конструкції (АПЗ) – документ, який містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Авангардівської селищної ради;

демонтаж - заходи із розбирання рекламного засобу, його транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання. При цьому вказані дії не передбачають переходу права власності на рекламний засіб. Перехід права власності на демонтований рекламний засіб реалізується в порядку встановленому даними Правилами та законодавством України. Демонтаж незаконно розміщених та технічно несправних рекламоносіїв, підпадає під ознаки самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України;

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами - документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Аванагрдівської селищної ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

договір на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), що перебуває (-ють) у комунальній власності територіальної громади смт.Авангард, або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування смт.Авангард (далі - "договір на право тимчасового користування місцем (для розміщення РЗ), яке перебуває у комунальній власності територіальної громади смт.Авангард") - двосторонній договір (угода),  сторонами за яким є розповсюджувач зовнішньої реклами – фізична або юридична особа  та  уповноважена особа робочого органу (КП «Авангардкомунсервіс») або представник робочого органу.

Договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами реєструється уповноваженою особою робочого органу; 

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

рекламні засоби (рекламоносії) – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

робочий орган –  виконавчий комітет Авангардівської селищної ради або орган (підприємство) уповноважений Авангардівською селищною радою регулювати діяльність пов’язану з розміщенням зовнішньої реклами в селищі;

 розповсюджувач зовнішньої реклами - фізична або юридична особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

самовільно встановлений рекламний засіб – рекламна конструкція/засіб, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами або після прийняття робочим органом рішення про відмову у продовженні виданого раніше дозволу чи його скасування/припинення, а також дозвіл відносно якого сплив або місцеперебування якого було змінено;

складний рекламний засіб – наземна конструкція загальна площа якого більше ніж 24 кв.м або форму якого виготовлено по індивідуальному проекту (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламоносіїв відносяться також дахові установки;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, флагштоки тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами; 

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

Уповноважений орган - орган (підприємство), уповноважений Авангардівською селищною радою регулювати діяльність пов’язану з розміщенням зовнішньої реклами в смт. Авангард;

Представник робочого органу – підприємство, установа, організація, фізична або посадова особа наділена повноваженнями на здійснення певних дій у сфері регулювання відносин пов’язаної з розміщенням рекламних засобів/зовнішньої реклами в смт. Авангард;

КП «Авангардкомунсервіс» - комунальне підприємство Авангардівської селищної ради, яке уповноважене виконавчим органом Авангардівської селищної ради та Авангардівською селищною радою виконувати функції з укладення договорів на право тимчасового користування місцями (для розміщення РЗ), які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт.Авангард, здійснювати контроль за надходженням плати по договорах, організовувати або здійснювати власними силами та засобами демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів, надавати платні послуги та виконувати інші повноваження, передбачені Правилами та законодавством, яке також створено для задоволення місцевих, суспільних потреб шляхом реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування в галузі формування сучасного міського дизайну, у тому числі у сфері зовнішньої реклами.

Шкода завдана самовільним розміщенням рекламного засобу – втрати які завдано територіальній громаді смт. Авангард, Авангардівській селищній раді та/або КП «Авангардкомунсервіс» несплатою відповідних платежів/коштів, які б вони могли б отримати за використання фізичними та юридичними особами територій на якій розміщується реклама, місць під розміщення реклами, земельних ділянок тощо.

1.5. Терміни, що не визначені в цих Правилах, вживаються у значенні наведеному в Законі України „Про рекламу” та Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України.

1.6. Типи рекламних засобів

1.6.1. До основних видів зовнішньої реклами відносяться:

1.6.1.1. стаціонарні рекламні засоби – рекламоносії, які характеризуються незмінним місцем розміщення і конструктивним рішенням у типовому або індивідуальному виконанні. Підрозділяються на наземні, навісні та розташовані на будинках і спорудах;

1.6.1.2. тимчасові рекламні засоби – рекламоносії зі змінним місцем розміщення, до яких відносяться виносні конструкції або ті, що переміщуються фізичною особою в рекламних цілях чи використовуються при проведенні рекламних акцій.

1.7. Типи рекламних засобів:

1.7.1. Брендмауери – навісні рекламоносії, які виконуються у вигляді банерів, панно, будівельних декоративно-сітчатих огороджень, плакатів гіперформату в жорсткому каркасі, розташовуються на фасадах будинків, споруд або закріплюються на будівельних конструкціях лісів та прикривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються.

1.7.2. Бек-лайт – стаціонарна наземна конструкція формату 3 х 4м. Можуть бути як односторонні так і двухсторонні. Розміщення в першій зоні зазначеної у п. 5.1 цих Правил – заборонено. За межами першої зони їх розташування проводиться відповідно до цих Правил.

1.7.3. Виносні щитові конструкції (мимоходи, штендери) – тимчасові рекламні засоби, які розташовуються фізичними або юридичними особами, що рекламують свої товари, продукцію, послуги, виключно під час їх роботи та встановлюються тільки на тротуарах вздовж фасаду будинків, споруд або в одну лінію з деревами, «зеленою зоною».

1.7.4. Дахові конструкції – різноманітні об’ємні або плоскі установки, розташовані повністю або частково вище рівня карнизу споруди (будинку) або на даху.

1.7.5. Зупинковий комплекс, який містить у собі елементи зовнішньої реклами (павільйон) – може бути розташований у будь-якій частині міста, відповідно до схеми розташування зупинок транспорту загального користування.

1.7.6. Нестандартні конструкції – встановлюються згідно з цими Правилами в залежності від кожного конкретного випадку.

1.7.7. Об’ємно-просторові рекламні конструкції – рекламоносії, виконані виключно за індивідуальним проектом, виходячи з містобудівних, функціонально-планувальних та естетичних особливостей оточуючого середовища.

1.7.8. Пілар, тумба – кругла чи багатогранна рекламна конструкція, що стоїть окремо, з плоскими, вигнутими або випуклими рекламними поверхнями.

1.7.9. Прапорні композиції, парасолі, навіси – рекламні засоби, що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ.

1.7.10. Рекламна акція – захід, направлений на збільшення об’ємів продаж та щоб притягнути увагу споживачів до продукції і зміцнити положення юридичної або фізичної особи-підприємця на ринку.

1.7.11. Реклама на елементах благоустрою – рекламні засоби, розміщені на конструкціях інженерних споруд, інших елементах благоустрою, які використовуються як рекламоносії, в тому числі на урнах, лавах, телефонних кабінах, малих архітектурних формах, нестаціонарних об’єктах торгівлі (наметах), вуличних меблях тощо.

1.7.12. Реклама на повітряних кулях – реклама, що розташовується у повітряному просторі, являє собою тимчасове рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних заходів.

1.7.13. Рекламні засоби, що переміщуються фізичними особами – тимчасові засоби зовнішньої реклами, у вигляді спеціального вбрання або одягнених на людину елементів зовнішньої реклами, що носяться фізичними особами з ціллю реклами товарів чи послуг.

1.7.14. Cіті-лайт – об’єкт зовнішньої реклами, який представляє собою стенд (короб) з розміром однієї рекламної площі 1.2х18м. Сіті - лайт розміщується як окремо розташована конструкція так і на опорах. Вказані рекламоносії можуть розміщуватися в будь-якій частині селища.

1.7.15. Світлодіодні екрани (електронні табло) – призначені для відтворення зображення на площині екрану за рахунок випромінювання світла світлодіодів, ламп інших джерел світла.

1.7.16. Скроллери – динамічний окремо стоячий рекламний засіб із зміною зображень. Дозволяє послідовно демонструвати від 3-х до 12-ти зображень на одній поверхні.

1.7.17. Стаціонарний щит (біг борди, біл-борди) – наземна рекламна конструкція формату 3 х 6 м та більше. Технічно можуть бути з різними кількостями сторін. За межами першої зони розташування проводиться відповідно до цих Правил. 

1.7.18. Транспаранти – перетяжки, троли, флаї розміщуються над проїжджою частиною дороги за умови, що нижній край рекламоносіїв повинен знаходитися на висоті не менше 5 м від поверхні проїжджої частини дороги.

1.7.19. Тривіжин (призматрон) – вдосконалений варіант біл-борду, з трьохгранними призмами, що повертаються та дозволяють розмістити три рекламних зображення.

1.7.20. Тріедр – (тригранний сіті-лайт) – розміщення даного типу здійснюється аналогічно до розміщення конструкції типу «Сіті-лайт».

1.7.21. Трол – навісна конструкція розміром 4х0,8м. Розміщується на опорах контактних мереж і опор зовнішнього освітлення поперек руху транспорту за межами центра міста.

2. Авангардівська селищна рада.

2.1. Повноваження Авангардівської селищної ради:

2.1.1. Прийняття рішення про скасування/припиненя/визнання таким, що втратило чинність/втрату чинності рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради щодо надання дозволу на розміщення реклами у випадку припинення договору на право тимчасового користування місцями під розміщення рекламних засобів.

2.1.2. Прийняття рішення про втрату чинності дозволу на розміщення реклами у випадку скасування рішення, що стало підставою для його видачі;

2.1.3. здійснення інших повноважень встановлених Конституцією та Законами України.

3. Повноваження робочого органу

3.1. З метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території смт. Авангард створено представник робочого органу. Функції вказаного органу покладені на КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС».

3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл. Дозвіл на розміщення реклами для потреб територіальної громади смт. Авангард може видаватись на ім’я Авангардівської селищної ради.

3.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом можуть залучатися на громадських засадах представники об'єднань, підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.3.4. До повноважень робочого органу належить:

3.4.1. впровадження Правил розміщення зовнішньої реклами у смт. Авангард; 

3.4.2. розгляд заяв юридичних або фізичних осіб - підприємців на отримання дозволу, внесення змін, переоформлення та продовження строку його дії; 

3.4.3. надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно - планових завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів; 

3.4.4. прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, його продовження, або відмову у встановленні такого пріоритету; 

3.4.5. підписання, реєстрація та видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради; 

3.4.6. ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації;

3.4.7. виготовлення та розміщення, як самостійно так і через інших осіб, соціальної реклами, як замовник від виконавчого органу Авангардівської селищної ради; 

3.4.8. підготовка і подання виконавчому органу Авангардівської селищної ради пропозицій стосовно розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення; 

3.4.9. проведення інвентаризації та обстеження рекламних засобів;

3.4.10. здійснювати обстеження рекламних засобів;

3.4.11. здійснення перевірок дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами згідно з вимогами Законів України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів” та складання актів, протоколів про адміністративні правопорушення та приписів про усунення порушень розповсюджувачем реклами;

3.4.12. Прийняття рішення про скасування дозволів на розміщення реклами, внесення  до них змін;

3.4.13. Прийняття рішень про втрату чинності дозволу на розміщення реклами.

3.5. Функції робочого органу можуть передаватись або делегуватись  за відповідним рішенням ради або його виконавчого комітету уповноваженій особі робочого органу, представнику робочого органу або відповідній посадовій особі.

3.6. Уповноважена особа та представник робочого органу здійснюють інші повноваження передбачені його Статутом, рішення Авангардівської селищної ради та його виконавчого комітету, посадовими особами Авангардівської селищної ради та даними Правилами відповідно до чинного законодавства. 

3.7. Повноваження уповноваженого особи робочого органу:

3.7.1. укладення та реєстрація договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами з розповсюджувачами зовнішньої реклами, а також здійснення контролю за своєчасним надходженням плати за укладеними угодами та внесення до них змін;

3.7.2. Організовує демонтаж рекламних засобів та елементів, що від них залишились.

3.7.3. Проводить демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів власними силами та за допомогою підрядних та субпідрядних підприємств, установ та організацій.

3.7.4. технічне обстеження рекламного засобу після його розташування та складення акта установки, де підтверджується ідентичність місця розташування, площі, виду і розміру характеристикам вказаним у його дозволі на розміщення згідно з п. 11.5 цих Правил;

3.8. Уповноважена особа робочого органу може надавати наступні платні послуги: 

3.8.1. підготовка і подання в установленому порядку проекту рішення виконавчого органу Авангардівської селищної ради ради на затвердження щодо надання дозволу, відмови в наданні, або скасуванні його дії; 

3.8.2. виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М1:500) з прив’язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;

3.8.3. організація розробки архітектурно-планових завдань для виконання проектної документації розміщення складних об’єктів зовнішньої реклами;

3.8.5. послуги, пов’язані з внесенням змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами; 

3.8.6. погодження питання щодо надання дозволу із зацікавленими органами (особами);

3.8.7. інші платні послуги, які відносяться до предмету діяльності робочого органу, що не заборонені чинним законодавством України.

Перелічені у цьому пункті послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може за власним бажанням одержувати і в інших органах, установах та організаціях. 

3.9. Стягнення плати за видачу дозволів забороняється.

3.10. Загальні вимоги до розміщення зовнішньої реклами. 

3.10.1. Розміщення зовнішньої реклами провадиться на підставі дозволів, які видаються робочим органом згідно з рішенням виконавчого комітету Авангардівської селищної ради. Раніш видані дозволи на розміщення зовнішньої реклами є дійсними до закінчення терміну їх дії, або до скасування, припинення їх дії в спосіб встановлений даним порядком.

3.10.2. Дозвіл надається строком не менше п’яти років, якщо: 

• менший строк не вказаний у заяві юридичної - фізичної особи - підприємця;

• другий термін не встановлений погодженням власника місця розташування рекламоносія або уповноваженим органом (особою), з урахуванням висновків утримувачів інженерних комунікацій та інших уповноважених осіб.

3.10.3. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення рекламного засобу. Після закінчення терміну дії дозволу, у разі не подання розповсюджувачем зовнішньої реклами заяви на його продовження - рекламний засіб у триденний термін демонтується.

3.10.4. У випадку проведення земельних робіт для встановлення рекламного засобу, що пов’язано з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтного покриття, власник конструкції отримує дозвіл (ордер) на проведення таких робіт в порядку встановленими рішенням Авангардівської селищної ради або його виконавчого комітету. Якщо такий порядок не встановлений дане питання вирішується в індивідуальному порядку щодо кожної особи.

3.10.5. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється.

3.10.6. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби здійснюється згідно з законодавством.

3.10.7. Особа, що отримала дозвіл на розміщення реклами несе повну відповідальність за її зміст та наповнення, якщо інше не встановлено договором або законом.

3.10.8. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням Правил благоустрою території смт. Авангард.

3.10.9. Розміщення вивісок на території селища регулюються рішенням виконавчого комітету Авангардівської селищної ради. 

3.10.10. Зовнішня реклама повинна відповідати вимогам встановленим Законами України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів”, Правилам благоустрою в смт. Авангард.

 4. Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами

 4.1. Для одержання дозволу заявник подає до робочого органу заяву встановленої форми, згідно з додатком 1 до Правил, до якої додаються.

4.1.1. фотокартка та/або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 9х13 сантиметрів) на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

4.1.2. копія виписки (свідоцтва) про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця;

4.1.3. ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

4.1.4. топогеодезичні матеріали з нанесенням місця розташування рекламоносія, для стаціонарних та навісних рекламних конструкцій;

4.1.5. технічна документація, яка підтверджує надійність конструкції. 
4.2. Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним.

4.3. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 4.1 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється уповноваженою посадовою особою робочого органу у журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами за встановленою формою, згідно з додатком 2 Правил (далі - журнал реєстрації).

4.3.1. Журнал реєстрації повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані, на останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріплюється печаткою.

4.4. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу або уповноваженої особи робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог щодо їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів.

4.5. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє заявлене місце для розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого замовника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.

4.6. Після перевірки місця та в межах строку, відведеного робочому органу на його перевірку, робочий орган приймає рішення щодо встановлення пріоритету на заявлене місце або вмотивованої відмови в установленні пріоритету.

4.6.1. Відмова у встановлені пріоритету фізичній або юридичній особі (заявнику) може бути у разі:

4.6.1.1. подачі неповного комплекту документів;

4.6.1.2. оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

4.6.1.3. на вказане місце виданий дозвіл на розміщення рекламоносію;

4.6.1.4. на вказане місце встановлений пріоритет;

4.6.1.5. відсутність технічної можливості установки конструкції;

4.6.1.6. при наявності висновку Ради з питань селищного дизайну стосовно перенасиченості даної ділянки селищного простору елементами зовнішньої реклами.

4.6.2. Перелік підстав для відмови у встановлені пріоритету є вичерпним. 

4.7. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, робочий орган протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення видає заявнику для оформлення два примірники дозволу та визначає вичерпний перелік уповноважених органів (осіб), з якими необхідно їх погодити, та повідомляє про необхідність укладення договору на право тимчасового користування місцем, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади смт.Авангард.

4.8. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом п’яти робочих днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь та повертає всі подані заявником документи.

4.9. Пріоритет заявника на місце розміщення рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття робочим органом відповідного рішення.

4.10. Строк встановлення пріоритету на місце розміщення рекламного засобу може бути продовжений робочим органом або уповноваженою особою робочого органу у разі:

4.10.1. Продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

4.10.2. Письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу з інших підстав, не передбачених підпунктом 4.10.1. цього пункту.

4.10.3. У разі продовження пріоритету, відповідно до п. 4.10. цих Правил щомісячна плата справляється у розмірі 100 відсотків.

4.11.  Про продовження строку пріоритету робочий орган повідомляє заявника протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення.

4.12. Дата і номер рішення робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні пріоритету, скасування пріоритету на підставі заяви заявника, за яким було встановлено пріоритет, заноситься в журнал реєстрації.

4.13. Відмова у встановленні (скасуванні) пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.14. Протягом п’яти робочих днів з дати прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади смт.Авангард, або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування смт.Авангард, розповсюджувач зовнішньої реклами укладає договір на право тимчасового користування місцем (для розміщення РЗ), яке перебуває у комунальній власності територіальної громади смт.Авангард.

4.14.1. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення. Протягом зазначеного строку, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем в розмірі 25 відсотків плати, згідно з тарифами затверджених рішенням виконавчого органу Авангардівської селищної ради.

4.15. При розміщенні РЗ на місцях, що належать до державної або приватної (колективної) власності, заявник в місячний строк з моменту встановлення робочим органом пріоритету подає до робочого органу за власним вибором лист від власника місця або уповноваженого ним органу (особи), який надає згоду на розміщення зовнішньої реклами на об'єкті державної або приватної (колективної) власності або копію договору на тимчасове користування цим місцем для розміщення РЗ, укладеного з власником або уповноваженим ним органом (особою) (балансоутримувачем).

4.16. Плата за тимчасове користування місцем для розміщення рекламних засобів на об'єктах, що належать до державної та приватної (колективної) власності здійснюється на договірних засадах між власником або уповноваженим ним органом (особою) та розповсюджувачем зовнішньої реклами.

4.17. У разі не надання заявником документів, передбачених цими Правилами в установлений строк, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розміщення рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику. Дане правило може не застосовуватись, якщо особа відносно якої встановлено пріоритет за погодженням з уповноваженим органом здійснить оплату за його використання наперед за 2  місяці в 100 % розмірі від плати за розміщення реклами, а робочий орган погодить дане питання на найближчому засіданні виконавчого комітету.

4.18. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет та у скасуванні пріоритету, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.19. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

5. Погодження дозволу

5.1. Дозвіл погоджується з:

5.1.1. власником місця або уповноваженим ним органом (особою), де планується розташувати РЗ;

5.2. На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

5.2.1. Службою автомобільних доріг - у разі розміщення РЗ в межах смуги відведення автомобільних доріг.

5.2.2. Державтоінспекцією - у разі розміщення РЗ на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування.

5.2.3. відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини - у разі розміщення РЗ на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток культурної спадщини;

5.2.4. відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони об'єктів природно-заповідного фонду, у разі розміщення РЗ в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

5.2.5. утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення РЗ у межах охоронних зон цих комунікацій. Межі охоронних зон інженерних комунікацій при розміщенні фундаментів РЗ визначаються відповідно до нормативних вимог відстаней, встановлених ДБН 360-92** "Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень" і передбачених при розміщенні фундаментів огороджень підприємств, естакад, опор контактної мережі і зв'язку, залізничних доріг. 5.3. Перелік органів та осіб, зазначених у пунктах 5.1 та 5.2 цих Правил, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

5.4. Зазначені в пункті 5.2 цих Правил органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з моменту звернення заявника, якщо інше не встановлено законодавством України.

5.5.  У разі відмови у погодженні дозволу органи (особи), що перелічені у пункті 5.2 цих Правил протягом п'яти робочих днів надсилають заявникові вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу.

5.6. Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

5.7. На замовлення заявника погодження дозволу з органами та особами, зазначеними в пункті 5.2 цих Правил здійснюється КП «Авангардкомунсервіс» на умовах договору та протягом встановленого робочим органом строку пріоритету заявника на заявлене ним місце.

8. Порядок надання дозволу (відмови у його наданні) на розміщення зовнішньої реклами

8.1. Уповноважена особа робочого органу протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників бланку дозволу, готує і подає виконавчому комітету Авангардівської селищної ради пропозиції та проект рішення про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

8.2. Виконавчий орган на найближчих засіданнях виконавчого комітету Авангардівської селищної ради приймає рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні.

8.2.1. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

8.2.2. У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути відмовлено у разі;

8.2.3. оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

8.2.4. у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

8.2.5. Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

8.2.6. Відмова у наданні може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

8.3. У разі прийняття відповідного рішення про надання дозволу, керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозвільного документа та скріплює їх печаткою.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається у уповноваженої особи робочого органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

8.4. При відмові у наданні дозволу робочий орган письмово інформує заявника протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення виконавчим органом Авангардівської селищної ради із зазначенням номеру і дати вказаного рішення.

8.5. Розміщення рекламного засобу здійснюється згідно з розділом 11 цих Правил.

9. Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами та його переоформлення

9.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної або конструктивної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до уповноваженої особи робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін. До заяви додається технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу, фотографічний знімок (ескіз) рекламоносія, ескіз з конструктивним рішенням та примірник дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

9.2. Робочий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів але не пізніше найближчого засідання виконавчого комітету, з дати реєстрації заяви вносить відповідні зміни до дозволу та повертає його власнику, а у разі відмови письмово інформує про це заявника.

9.3. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної або конструктивної схеми рекламного засобу з підстав, неналежної естетичної форми або порушення правил безпеки.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

9.4. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламоносія, робочий орган або уповноважена особа робочого органу протягом семи робочих днів письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.

9.4.1. Протягом десяти робочих днів з початку настання обставин зазначених в п. 9.4. Правил, робочий орган або уповноважена особа робочого органу надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться відповідні зміни до дозволу. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламоносія проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами. 
Плата за надання робочим органом послуг пов'язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу згідно п.9.4 не справляється.

9.5. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва, власник має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці, якщо це технічно можливо, відповідає містобудівній ситуації та естетичному вигляду.

9.6. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

9.7. Особа, яка набула права власності на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламононосієм, звертається до робочого органу із заявою у довільній формі щодо переоформлення дозволу.

9.7.1. При відчуджені рекламного засобу сторони повинні вирішити питання щодо витрат пов’язаних на сплату коштів за тимчасове використання місць під розміщення реклами. При не вирішенні даного питання сплата коштів за використання місця під розміщення реклами здійснюється попереднім власником.

9.8. До заяви додається:

• документ, який засвідчує право власності на рекламний засіб;

• оригінал зареєстрованого дозволу;

• копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як суб'єкта підприємницької діяльності в Україні. Юридичні особи-нерезиденти подають документ, що засвідчує їх реєстрацію в Україні;

• письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

• банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця;

• документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості за розміщення рекламоносія у попереднього розповсюджувача зовнішньої реклами.

9.9. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви але не пізніше найближчого засідання виконавчого комітету Аванагардівської селищної ради вносить відповідні зміни до дозволу. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

9.10. Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

10. Порядок продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Скасування дозволу

10.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. У випадках продовження строку дії дозволу на розміщення конструктивно складного та/або великоформатного рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами повинен надати експертний висновок відповідного спеціалізованого підприємства, яке має необхідні ліцензії для проведення зазначеної експертизи стосовно відповідності встановленого рекламного засобу вимогам безпеки.

10.2. Робочий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви про продовження строку дії але не пізніше найближчого засідання виконавчого комітету Авангардівської селиної ради інформує заявника про продовження строку дії дозволу або про відмову в його продовженні.

Продовження строку дії дозволу або відмова у його продовженні фіксується у журналі реєстрації.

10.3. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

10.4. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами скасовується на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради до закінчення строку його дії:

• за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

• у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

• в інших випадках встановлених законодавством України.

10.5. Рішення про скасування дозволу фіксується у журналі реєстрації, про що робочий орган письмово інформує розповсюджувача зовнішньої реклами у десятиденний строк з моменту його прийняття.

10.6. Дозвіл на розміщення реклами припиняється/втрачає свою чинність з настанням наступних обставин:

• у разі не переоформлення дозволу у встановленому порядку на протязі 15 робочих днів з моменту відчуження/набуття права власності на рекламний засіб (п.9.7 Правил);

• припинення юридичної особи або фізичної особи підприємця/суб’єкта підприємницької діяльності щодо яких було видано відповідний дозвіл (реорганізація, злиття, приєднання, виділ, поділ не є підставою припинення дозволу на розміщення реклами, при поділі и виділі юридичної особи питання щодо переходу прав на даний рекламний засіб повинно бути окремо обумовлено);

• смерті фізичної особи підприємця/суб’єкта підприємницької діяльності;

• скасування/втрата чинності рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради на підставі якого даний дозвіл було видано;

10.7. У разі припинення/розірвання договору на право тимчасового користування місцями під розміщення реклами Авангардівська селищна рада може прийняти рішення про скасування/визнанням втративши чинність рішення виконавчого комітету Аванградівської селищної ради на підставі якого видавався дозвіл на розміщення реклами, в порядку встановленому п. 15 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з тих підстав, що продовження дії рішення виконавчого комітету не відповідає актам законодавства через відсутність правових підстав використання місць під розміщення реклами.

10.8. Рішення виконавчого органу про надання дозволу під розміщення реклами може бути скасовано, припинено або втратити чинність також з інших підстав визначених законними та підзаконними нормативними актами.

 11. Вимоги до засобів зовнішньої реклами та їх розміщення. Демонтаж.

11.1. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних із розташуванням рекламного засобу.

11.2. При розміщенні об’єктів зовнішньої реклами стандарту «City» та більшого формату розповсюджувач зовнішньої реклами надає до робочого органу у складі ескізу рекламного засобу конструктивне рішення у вигляді технічної документації, яка оформлена спеціалізованими ліцензованими суб’єктами господарювання з урахуванням вимог ДБН А2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» і містить розрахунки та висновки стосовно надійності та безпеки об’єкта зовнішньої реклами, виконані відповідно до ДБН В.1.2.-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування», інших норм та стандартів стосовно пожежної та електричної безпеки. Рекламні засоби повинні бути виконані професійно з урахуванням засобів художнього проектування та графічного дизайну.

11.3. Встановлення об’єктів зовнішньої реклами на тротуарах у межах смт. Авангард допускається на тротуарах, ширина яких перевищує норми, передбачені ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» для вулиць відповідної категорії за межами пішохідної зони. При цьому, достатньою для пересування пішоходів є ширина вільної частини тротуару в обсязі 1,5 м. від загальної ширини тротуару.

Раніше встановлені об’єкти зовнішньої реклами, які не відповідають цій вимозі, переносяться на інше рівноцінне місце з подальшим внесенням змін до дозволу.

11.4. Розташування об’єктів зовнішньої реклами на фасадах будинків та споруд має здійснюватися зі збереженням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури.

11.5. Після встановлення об’єкта зовнішньої реклами між робочим органом та розповсюджувачем зовнішньої реклами протягом трьох робочих днів складається акт установки рекламного засобу, яким підтверджується ідентичність місця розташування рекламоносія його площа, вид і розмір характеристикам вказаним у дозволі.

11.6. Акт установки рекламного засобу додається до обох примірників дозволу, що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи робочого органу та скріплюється печаткою.

11.7. Для забезпечення доступності пересування людей та підвищення естетичності міського середовища фундаменти наземних конструкцій повинні бути заглибленні в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням в повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою території де розміщується рекламний засіб. 

11.7.1. Стаціонарні рекламні засоби/стаціонарні щити повинні розміщуватись вертикально по відношенню до земної осі та не бути похиленими будь яку сторону.

11.7.2. Загальне розташування стаціонарних рекламних засобів/стаціонарних щитів повинно бути рівним та не відрізнятись один від одного нахилами в різні сторони.   

11.8. Нижній край рекламної конструкції, яка встановлена на опорі, над проїжджою частиною автомобільної дороги, повинен розміщуватися на висоті не менше 5м. від поверхні дорожнього покриття, у разі якщо рекламоносій встановлений над пішохідною зоною - то на висоті не менше як 3м. від поверхні дорожнього покриття.

11.9. Підключення рекламних засобів до електромереж мереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил експлуатації та технічної безпеки.

Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

11.10. Засоби зовнішньої реклами не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

11.11. Рекламний засіб повинен маркуватися та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та терміну його дії та адреси його розміщення. Маркування повинно бути єдиної форми та кріпитись в установленому місці. Форма та розміри маркувань становить 30х40 см. (додаток __).

11.11.1. Окрім маркування визначеному в п. 11.11. Правил на опорах зовнішньої реклами, що розміщені вздовж шляхів (Одеса-Рені; Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші; Одеса-обїзна дорога) повинні встановлюватись світло відражаючі засоби. Тип, розмір та формат визначається між уповноваженою особою робочого органу та особою, що розміщує рекламу.

11.12. Монтаж (демонтаж) рекламних засобів особою, що розміщує рекламу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями з додержанням вимог техніки безпеки або власними силами за дотримання умов безпеки.

11.13. Технічні характеристики вже встановлених об’єктів зовнішньої реклами повинні відповідати вимогам ДБН В.1.2.-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування», а також нормам пожежної та електричної безпеки. У разі невідповідності встановленого рекламного засобу зазначеним вимогам, що підтверджується актом обстеження технічного стану рекламоносія, складеного уповноваженою особою робочого органу/ представником робочого органу, конструкція демонтується власником у термін зазначений в приписі про виявлені порушення в термін встановлений для їх усунення, з подальшою заміною на конструкцію, яка відповідає вищевказаним будівельним та технічним нормам.

11.14. Демонтаж рекламного засобу здійснюється відповідно до цих Правил у наступних випадках:

а) неможливості встановлення власника рекламоносія, який монтував рекламний засіб без відповідного дозволу;

б) технічний стан рекламоносіїв створює загрозу життю, здоров’ю людей, чи заподіяння шкоди третім особам, що підтверджується актом обстеження технічного стану рекламоносія, складеного робочим органом/представником робочого органу;

в) невідповідність виданому дозволу та технічній документації на рекламносій, що засвідчено актом обстеження, складеного уповноваженою особою робочого органу/представником робочого органу відповідно до цих Правил;

г) інших підстав передбачених нормативними та законодавчими актами.

11.15. У вказаних у п.11.14. (окрім п.п.а) демонтаж рекламоносія повинен бути проведений власником рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін вказаний у приписі робочого органу про усунення порушення при розміщенні зовнішньої реклами.

Письмовий припис направляється власнику рекламної конструкції або його представнику з повідомленням про отримання або вручається під підпис з вимогою у 3-денний термін усунути порушення.

Контроль за виконанням приписів здійснює уповноважений орган робочого органу.

11.16. У разі невиконання припису демонтаж рекламного засобу здійснюється уповноваженою особою робочого органу або представником робочого органу.

Під час демонтажу рекламного засобу робочим органом складаються:

- акт обстеження технічного стану рекламоносія (окрім малоформатних рекламних конструкцій до 1 кв.м), у якому визначаються підстави передбачені п.п.11.14 цих Правил;

- фото або відео фіксація конструкції;

- акт проведення демонтажу рекламного засобу.

Акт складається у двох примірниках, із яких один залишається у робочого органу, інший надається власнику рекламоносія (у разі його встановлення) або надсилається поштою з повідомленням про вручення.

11.17. Після проведення демонтажу складається наступний пакет документів у двох примірниках:

- акт приймання-передачі рекламної конструкцій;

- калькуляція вартості витрат на виконані роботи по демонтажу та їх зберігання.

Витрати на проведення демонтажних робіт відшкодовуються власником рекламоносія, згідно з наданою калькуляцією.

11.18. Власник рекламносія має право на повернення демонтованих рекламних засобів після надання до робочого органу наступних документів:

- заяви на ім’я уповноваженої особи робочого органу про повернення демонтованого рекламного засобу (довільної форми);

- документ, що підтверджує право власності (інше майнове право) на демонтований рекламоносій;

- документ, що підтверджує оплату вимушених витрат уповноваженої особи робочого органу, пов’язаних з демонтажем рекламного засобу та його зберіганням;

- документ, що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованого рекламного засобу.

11.19. У разі не витребування власником демонтованих рекламних засобів протягом встановленого законодавством терміну, це майно може бути визнане безгосподарним згідно зі ст. 335 Цивільного кодексу України.

12. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

12.1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розташування рекламних засобів, встановлюється виконавчим органом Авангардівської селищної ради, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

12.2. При розміщенні рекламного засобу на місцях, що належать до державної або приватної власності, заявник у місячний термін з моменту встановлення робочим органом пріоритету подає до робочого органу лист від власника місця або уповноваженої ним особи, який надає згоду на розміщення зовнішньої реклами на об’єкті державної або приватної власності або копію договору на тимчасове користування цим місцем для розміщення рекламоносія, укладеного з власником або уповноваженим органом (особою).

12.3. З дати прийняття виконавчим органом рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, розмір плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, становить 100 відсотків згідно із затвердженими тарифами та справляється розповсюджувачем зовнішньої реклами у встановленому порядку. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є укладений договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами.

12.4. За наявності дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем для розміщення рекламоносія при відсутності установки рекламного засобу.

12.5. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується.

12.6. При розміщенні соціальної реклами розповсюджувач зовнішньої реклами надає заяву на отримання погодження на розміщення соціальної реклами до уповноваженої особи робочого органу. У заяві визначається замовник соціальної реклами, запланований період її розміщення, місця розташування рекламних засобів з розміром їхніх поверхонь та додається макет зі змістом соціальної реклами. 
За розміщення соціальної програми розповсюджувач не сплачує плату за право тимчасового використання місцем для розташування засобу зовнішньої реклами.

12.6.1. У випадку відсутності погодження визначеного в п. 12.6. Правил плата за використання місць під розміщення реклами справляється в повному обсязі.

12.6.2. Реклама країн (окрім України), регіонів (окрім південного), областей (окрім Одеської), районів (окрім Овідіопольського), міст, селищ (окрім смт. Овідіополь та Авангард), сіл та інших адміністративно-територіальних одиниць в яких рекламодавець виражає свою повагу, любов чи іншу позитивну інформацію, в тому числі щодо туристичної привабливості даних територіальних одиниць може розцінюватись як комерційна реклама направлена на популяризацію туристичної, економічної, торгової, транспортної та іншої привабливості відповідної одиниці.

12.7. Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі - горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на уявну паралельну їй площину. 
При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться за фактичну площу.

12.8. Під час проведення рекламних акцій (виставок, шоу тощо) на відкритих майданчиках з організаторів таких акцій плата стягується в залежності від кількості днів такого заходу.

12.9. Не наземні та не дахові рекламні засоби з трьома та більше сторонами розглядаються як окремі односторонні конструкції такого типу.

12.10. У випадку розміщення рекламного засобу складної конфігурації розрахунок площі, за яку стягується плата здійснюється у межах описаного прямокутника (зовнішні габарити).

12.11. При визначенні розміру плати запроваджуються коригуючі коефіцієнти шляхом помноження на відповідні тарифи затверджені рішенням Авангардівської селищної ради або його виконавчого комітету.

12.12. Плата за використання місць розміщення реклами сплачується незалежно від  розміщення або не розміщення на ньому реклами відповідно до тарифів встановлених рішеннями Аванградівської селищної ради або його виконавчого комітету.

12.13. За несвоєчасність внесення плати за розміщення рекламного засобу нараховується пеня та/або штраф, згідно з договором на право тимчасового користування місцями під розміщення зовнішньої реклами.

12.14. У разі використання місця під установку рекламного засобу у визначений період року, у договорі на тимчасове користування місцями для розташування спеціальних конструкцій вказується конкретний термін розміщення рекламоносія та плата справляється за вищезазначений період розташування рекламної конструкції відповідно до тарифів. Після закінчення терміну дії договору розповсюджувач зовнішньої реклами повинен демонтувати рекламоносій.

12.21. Розмір плати за право тимчасового користування місцем для розміщення зовнішньої реклами не може встановлюватися залежно від змісту комерційної реклами.

13. Контроль за дотриманням Правил та відповідальність за його порушення

13.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює в межах своїх повноважень робочий орган, уповноважена особа робочого органу, представник робочого органу, а також інші органи (організації) згідно із законодавством у межах своєї компетенції. 

13.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розташування та експлуатацію рекламних засобів з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм та несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, і повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації рекламних засобів.

13.3. У разі порушення вимог цих Правил, керівник робочого органу або уповноважена особа робочого органу, представник робочого органу, а також інші органи (організації) згідно із законодавством у межах своєї компетенції, звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін та складають акт перевірки дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами та/або дотримання правил благоустрою згідно вимог Законів України „Про рекламу” та „Про благоустрій населених пунктів” та/або припис про усунення порушення.

У разі невиконання цієї вимоги та в залежності від правопорушення, працівники робочого органу складають уповноважені відповідно до п. 2 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадові особи робочого органу, уповноваженої особи робочого органу або представник робочого органу складають протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення по виявлених порушеннях або вживають інші заходи, передбачені чинним законодавством.

13.4. У разі порушення порядку видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, посадові особи, відповідальні за видачу дозволу, несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

14. Заключні положення

14.1. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Авангардівської селищної ради та її виконавчого органу, Правилами благоустрою смт. Авангард та іншими законними та підзаконними нормативними актами.

14.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку. 

 

 

 

Додаток 1

до положення на розміщення реклами

в смт. Авангард затвердженого рішенням

сесії Авангардівської селищної ради

______________р. №___________

Виконавчий комітет

Авангардівської селищної ради

Овідіопольського району

Одеської області

 

__________________________

(найменування/П.І.Б заявника)

 

ЗАЯВА

 

Прошу надати __________________________________________________________

(пріоритет, дозвіл, дублікат, переоформити/внести них зміни продовжити строк «зазначається дата та номер дозволу/пріоритету» тощо)

 

на розміщення зовнішньої реклами строком на ___________ років, а саме:

                                           (прописом)

Об’єкт на який видається дозвіл:

____________________________________

____________________________________

 

місцезнаходження (адреса) об’єкту:

____________________________________

____________________________________

 

Вид діяльності згідно КВЕД:

____________________________________

 

у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця:

____________________________________

____________________________________

 

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів:

____________________________________

____________________________________

ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи:

____________________________________

____________________________________

 

місцезнаходження юридичної особи /місце проживання фізичної особи-підприємця:

____________________________________

____________________________________

 

Засоби зв’язку (телефон, електронна пошта тощо)

____________________________________

____________________________________

 

Документи, що додаються до заяви:

 

1._________________________________.

2._________________________________.

 

«___»__________ 20___ р.                                                                                                                                                                                                                        ______________________

М.П.                           (підпис керівника юридичної особи/фізичної  особи-підприємця, уповноваженої особи)

 

 

 

Додаток 2

до положення на розміщення реклами

в смт. Авангард затвердженого рішенням

сесії Авангардівської селищної ради

Перша сторінка

ДОЗВІЛ № ______

на розміщення зовнішньої реклами

в межах населеного пункту смт. Авангард, Овідіопольський район, Одеська область 

 

 

Виданий «…….»…………….20…….р.,  на підставі рішення Виконавчого комітету Авангардівської селищної ради від «………»……………… 20…… р. № ……………………….

(дата і номер рішення)

 Кому:…………………………………………………………………………………………………..

(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

для фізичної особи – статус, прізвище, ім’я, та по батькові)

 Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код (номер) ………………………………………

 Адреса розповсюджувача реклами:…………….………………………………….................

………………………………………………………………………………………………………………….

Засоби зв’язку………………………………………………………………………………………..

Банківські реквізити:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

            Адреса місця розташування рекламного засобу:…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Зона розміщення рекламного засобу......………………………………………………………..

            Характеристика рекламного засобу:………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

            Вид ………………………………………………………………………………………………….....

            Розмір ……………..х………………..; кількість сторін ……………; площа місця розташування рекламного засобу………………………………………………………………………..

 

ФОТОГРАФІЧНИЙ ЗНІМОК МІСЦЯ АБО КОМПЮТЕРНИЙ МАКЕТ

ФРАГМЕНТУ МІСЦЕВОСТІ ДЕ ПЛАНУЄТЬСЯ РОЗТАШУВАТИ

РЕКЛАМНИЙ ЗАСІБ (розміром не менше ………х………)

 

ЕСКІЗ З КОНСТРУКТИВНИМ РІШЕННЯМ РЕКЛАМНОГО ЗАСОБУ

ФОТОГРАФІЧНИЙ ЗНІМОК ПІСЛЯ РОЗАШУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ЗАСОБУ

 

Селищний голова                                                                        С. Хрустовський

 

 

 

 

друга сторінка

ПОГОДЖУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1. ВЛАСНИК МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ НИМ ОРГАН (ОСОБА):……………………………………………………………………………………………

(для юридичної особи – повне найменування, підпис уповноваженої особи) …………………………………………………………………………………………………………………

(для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

М.П.

 

            2. НА ВИМОГУ РОБОЧОГО ОРГАНУ(дана вимога зазначається в рішенні виконавчого комітету про надання пріоритету на розміщення реклами):

     2.1. Державтоінспекція:…………………………………………………………………………..

(найменування уповноваженого органу ДАІ)

…………………………………………………………………………………………………………………. (посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи)

…………………………………………………………………………………………………………………

(у випадку наявності номер та дата запису погодження/документу погодження)

 2.2. Утримувач інженерних комунікацій (у разі розміщення реклами в межах охоронних зон даних комунікацій):……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………. (посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи)

…………………………………………………………………………………………………………………

(у випадку наявності номер та дата запису погодження/документу погодження)

                                                                  

 


Строк дії дозволу на розміщення реклами

 

починається з «………….»……………….20…. р. та закінчується «……….»………………20….. р.

  

Селищний голова                                                       С. Хрустовський

                                   м.п.

 

 

 Строк дії дозволу продовжено на підставі рішення Виконавчого комітету Авангардівської селищної ради від «…….»………… 20…. р. №………..

 

з «………….»……………….20…. р. та закінчується «……….»………………20….. р.

 

Селищний голова                                                       С. Хрустовський

                                   м.п.

Дозвіл отримав:

 

…………………………..                                                             …………………………                          …………………

              посада                                                                          підпис                                                                        п.і.б.

зворотна частина другої сторінки


 

 

 

Додаток 3

до положення на розміщення реклами

в смт. Авангард затвердженого рішенням

сесії Авангардівської селищної ради

 

 ЖУРНАЛ 

реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Реєстраційний номер заяви

Дата подання

Для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце проживання

Кількість сторінок у поданих документах

Підпис особи, на яку покладено реєстрація документів

Підпис заявника

Дата прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у його встановленні

Дата і номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строку дії, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу

Результати розгляду заяв на продовження строку дії, або переоформлення дозволу

Дата і номер рішення про скасування дозволу

 


Додаток 4

до положення на розміщення реклами

в смт. Авангард затвердженого рішенням

сесії Авангардівської селищної ради

 

А  К  Т

приймання-передачі місця під розміщення зовнішньої реклами

 

   

«___»__________ 20_____р                                                                                                                                                                                              . смт. Авангард Овідіопольського району


 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЕМСТВО «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС», в особі директора

підприємства ________________________________________________________________, який діє на підставі

                                          (прізвище ім’я та по батькові)

_______________________підприємства названий в подальшому – Уповноважений орган, з однієї сторони, та

        (статуту/довіреності)

_________________________________________________________________________________, іменоване

(найменування юридичної особи/П.І.Б. фізичної особи підприємця)

надалі - Користувач, , в особі _____________________________________________________, який діє на підставі

                                                                                     (прізвище ім’я та по батькові)

____________________________, з другої сторони, надалі разом названі – «Сторони», а окремо - «Сторона»,

(статуту, положення, довіреності)

 

склали цей Акт приймання – передачі місця під розміщення рекламного засобу, надалі по тексту «Акт», складений до дозволу на розміщення реклами № ________ від «_____»__________ 20___ р. виданого на підставі рішення Виконавчого комітету Авангардівської селищної ради № _____ від «___»_________ 20__ р., надалі по тексту - «Дозвіл» та до Договору тимчасового користування місцями під розміщення зовнішньої реклами № _______ від «___»___________ 20___р., надалі по тексту - «Договір», про наступне:

1. Уповноважений орган передав, а Користувач прийняв у використання місце під розміщення реклами за адресою: _______________________________________________ смт. Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, за Договором, надалі за текстом «Місце під розміщення реклами».

Загальна площа місця під розміщення реклами за цим Актом, складає ________________________ (_______________________________________________________) квадратних метрів

                                (прописом)

2. Об’єкт оренди передається в задовільному/незадовільному стані: (при необхідності зазначити характеристику незадовільного стану  місця під розміщення реклами)

Користувач претензій чи зауважень до Уповноваженого органу немає.

 4. Реквізити  та підписи Сторін 

Уповановажний орган

Користувач

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

 

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Авангардівської селищної ради «Про внесення змін та доповнень

до Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» (нова редакція) 

  

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308,  визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Авангардівської селищної ради «Про внесення змін та доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» як регуляторного акту.

 1.  Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

17 лютого 2011  року Авангардівською селищною радою прийнято рішення №75 -V "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард" (нова редакція).

Під час дії зазначених правил виявлено ряд недоліків правового регулювання відносин в даній галузі, недобросовісне ставлення деяких суб’єктів, що здійснюють використання місць під розміщення реклами, які в свою чергу під приводом розміщення соціальної реклами за яку плата не стягується, проводили розміщення комерційних рекламних засобів.

У зв'язку з цим виникла потреба щодо приведення актів органів місцевого самоврядування, які регулюють порядок розміщення зовнішньої реклами у відповідність до вимог Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про рекламу".

Вказаний проект рішення вдосконалить сферу розміщення зовнішньої реклами в селищі, оскільки:

- конкретизує вимоги щодо розміщення та утримання рекламоносіїв на селищній території;

- регламентує короткотермінове розміщення зовнішньої реклами та проведення рекламних акцій;

- вказує підстави для здійснення демонтажних робіт;

- роз'ясняє типологію рекламних засобів.

На сьогодні через неповне викладення нормативної бази щодо видів діяльності та робіт, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, не підлягають повному та прозорому регулюванню з боку органів місцевого самоврядування. Таке становище сприяє безконтрольному розташуванню зовнішньої реклами та виконанню робіт по їх установці в порушення вимогам містобудування.

Прийняття запропонованого проекту рішення Авангардівської селищної ради  «Про внесення змін та доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» (нова редакція), затверджених рішенням селищної ради № 75-V від 17 лютого 2011 р.  дасть можливість забезпечити вирішення саме зазначених у цьому аналізі проблем.

 2. Визначення цілей регулювання

Зазначеним проектом нормативно-правового акту визначається порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів та регулюються господарчі правовідносини, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території смт. Авангард, у відповідності з чинним законодавством України.

 3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання

У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України „Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у місті здійснюється на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний шлях вирішення проблем, зазначених у п.1 цього Аналізу - прийняття рішення Авангардівської селищної ради.

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету міської ради для виконання на території на території смт. Авангард, що передбачено ст.144 Конституції України та ст.73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.

 4. Опис механізмів та заходів, що  пропонується для вирішення проблеми

У відповідності з частиною 1 ст. 16 Закону України "Про рекламу" виконавчим органам ради надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами у смт. Авангард.  Зазначені у цьому Аналізі проблеми у проекті редакції «Про внесення змін та доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» (нова редакція), затверджених рішенням селищної ради № 75-V від 17 лютого 2011 р. вирішуються за рахунок впровадження на території міста нормативної бази щодо:

- визначення відповідного робочого органу, щодо реалізації правил розміщення зовнішньої реклами у смт. Авангард.

- порядку оформлення, надання та скасування/припинення/визнання такими що втратили чинність дозволів на розміщення зовнішньої реклами і проведення робіт, пов'язаних з розміщенням рекламоносія на селищній території;

- вимог до здійснення робіт по установці, експлуатації та обслуговуванню рекламних засобів;

- відстеження, контролю та своєчасного регулювання селищною владою діяльності з розташуванням рекламних засобів;

- своєчасного проведення робіт по монтажу та демонтажу рекламних засобів;

- регулювання  формування зовнішнього рекламного оформлення селища з виконанням вимог містобудівної ситуації.

            Прийняття нового регуляторного акту не передбачає затрати суб’єктів господарювання на ознайомлення з ним, перереєстрацію договорів та видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами у смт. Авангард.

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей регулювання

5.1. Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та уповноваженим робочим органом у процесі розміщення рекламних конструкцій або у зв'язку з проведенням виставкових заходів та рекламних акцій, а також надасть робочому органу можливість щодо до більш повного та досконалого виконання своїх обов'язків з регулювання розташування реклами за рахунок впровадження нових вимог до розміщення рекламоносіїв на території міста. Відповідно до ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності зазначеної редакції Правил розміщення зовнішньої реклами у смт. Авангард.

 6.  Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Внаслідок прийняття нової редакції Порядку розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард буде впорядковано процеси оформлення дозвільної документації на розміщення рекламоносіїв та врегульовано відносини розповсюджувача зовнішньої реклами з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з розташування рекламних засобів, їх використання та демонтажу.

 7.  Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати надію запропонованого   регуляторного акта, до нього будуть вноситися необхідні корективи.

 8.   Визначення показників регуляторних актів

Ефективність регуляторного впливу проекту рішення Авангардівської селищної ради  «Про внесення змін та доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами в смт. Авангард» (нова редакція), затверджених рішенням селищної ради № 75-V від 17 лютого 2011 р. визначатиметься за такими показниками:

8.1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів господарювання) на території смт. Авангард;

8.2. Загальна кількість рекламоносііїв.

8.3. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.

8.4. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

8.5. Кількість приписів щодо порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі.

8.6. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у    комунальній власності смт. Авангард під розміщення зовнішньої реклами.

8.7. Строк отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

8.8. Естетичні зміни в процесі реалізації вказаного Порядку розміщення зовнішньої реклами.

            8.9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності актів.

Визначення результативності нової редакції Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі визначається за річними звітними показниками

 

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом 32 днів дня його оприлюднення.

 

Авангардівська селищна рада: вул. Добрянського, 26, смт. Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, 67806, тел. 048 741-52-59 e-mail: avangard_xryst@meta.ua