У К Р А Ї Н А

АВАНГА РДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

40 сесія V скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 970-V

 

від 15 травня 2014 року

 

 

Про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту

рішення селищної ради Про затвердження порядку здійснення

самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі,

а також використання та охорони земель

 

            Розглянувши звернення директора КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС» Мокана С.Є. від 22.04.2014 р. № 83, з метою забезпечення контролю, формування і відновлення гармонічного, естетичного та безпечного міського середовища та впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами у місті смт. Авангард, з метою обговорення прийняття регуляторного акту із мешканцями та іншими зацікавленими особами, керуючись ч. 1 ст..143, ст.. 144, ст.. 146 Конституції України, відповідно до ст.. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, ст. 7, 9, ч. 1-2 ст. 11 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

 ВИРІШИЛА:

 1. Оприлюднити проект регуляторного акту – проекту рішення селищної ради «Про затвердження порядку здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, а також використання та охорони земель» (додається).

2. Здійснити публікацію повідомлення про  оприлюднення  проекту  регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, в газеті «Сучасний Авангард», з посиланням в даному повідомлені на ресурс в мережі інтернет –  веб-сайт Овідіопольської районної державної адміністрації http://ovidiopol-pda.odessa.gov.ua та Авангардівської селиної ради http://avangard.odessa.gov.ua, на якому розмістити проект регуляторного акта та  відповідний  аналіз регуляторного впливу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

Селищний голова                                                              С.Г. Хрустовський


 

Додаток

до рішення Авангардівської селищної ради

від «15» травня 2014 р.

№ 970-V

У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

_________ сесія V скликання

 

 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

 №_______-V

 

від ____________________ 2014 року

 

Про затвердження порядку здійснення

самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами

, торгівлі, а також використання та охорони земель

 

Розглянувши звернення директора КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС» Мокана С.Є. від _____ __________ 2014 р. № ______, щодо необхідності прийняття даного регуляторного акту, з метою забезпечення контролю, формування і відновлення гармонічного, естетичного та безпечного міського середовища та впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами у місті Одесі, з метою обговорення прийняття регуляторного акту із мешканцями та іншими зацікавленими особами, керуючись ч. 1 ст..143, ст.. 144, ст.. 146 Конституції України, відповідно до ст.. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, ст. 7, 9, ч. 1-2 ст. 11 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, а також використання та охорони земель (додається). 

2. Директору КП «АВАНГАРДКОМУНСЕВІС» (Мокан С.Є.) – здійснити заходи відстеження результативності після закінчення одного року з дня набуття чинності цього регуляторного акта. 

3. Здійснити публікацію повідомлення про  прийняття даного  регуляторного акта, в газеті «Сучасний Авангард», з посиланням в даному повідомлені на ресурс в мережі інтернет –  веб-сайт Овідіопольської районної державної адміністрації http://ovidiopol-pda.odessa.gov.ua та Авангардівської селиної ради http://avangard.odessa.gov.ua, на якому опублікувати дане рішення.

4. Дане рішення набуває чинності з наступного дня після його опублікування/розміщення в порядку встановленому п. 3 даного рішення.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

Секретар селищної ради                                                           В.В. Щур

 

 

Додаток

до проекту рішення Авангардівської селищної ради,

що затверджений рішенням селищної ради

№ ____ від «___»________ 2014 р.

 

ПОРЯДОК

здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, а також використання та охорони земель 

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок про здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, а також використання/невикористанням та охорони земель смт. Авангард (далі — Порядок) визначає здійснення самоврядного контролю та має на меті запобігання порушень законодавства України та інших нормативно-правових актів на території смт. Аванагард у наступних сферах:

1.1.1. благоустрою;

1.1.2. реклами;

1.1.3. торгівлі;

1.1.4. використанням/не використанням та охороною земель;

1.1.5. інших галузях та направленнях визначених законодавством України, якщо дані питання не віднесені до регулювання інших нормативно-правових актів.

1.2. Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації, фізичних осіб-підприємців, в тому числі іноземних держав, а також громадян, іноземних громадян, осіб без громадянства, які використовують/не використовують об’єкти та елементи благоустрою, рекламні засоби, торгівельні об’єкти, земельні ділянки.

1.3. Об’єктом самоврядного контролю за використанням/не використанням та охороною земель є всі об’єкти та елементи благоустрою, реклами, торгівлі, а також територія та земельні ділянки в межах смт. Авангард.

1.4. Основними завданнями самоврядного контролю є:

1.4.1. забезпечення реалізації повноважень Авангардівської селищної ради та його виконавчого комітету у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, охорони та раціонального використання/ не використання земель в межах смт. Авангард;

1.4.2. забезпечення додержання фізичними та юридичними особами земельного законодавства України, законодавства у сфері благоустрою, реклами та торгівлі;

1.4.3. запобігання порушенням законодавства у сфері використання/не використання й охорони земель, законодавства у сфері благоустрою, реклами та торгівлі, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

1.4.4. вжиття разом з іншими уповноваженими органами відповідно до закону заходів, спрямованих на раціональне використання/не використання об’єктів та елементів благоустрою, рекламних засобів, торгівельних об’єктів, земель, розташованих в межах території смт. Авангард, забезпечення особливого режиму використання/не використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду, територій та місць смт. Авангард;

1.4.5. забезпечення додержання фізичними та юридичними особами умов використання/не використання об’єктів та елементів благоустрою, реклами, об’єктів торгівлі, земель в межах смт. Авангард, що визначені у документах, які посвідчують речові права на земельні ділянки, використання/не використання місць під розміщення реклами, торгівлі, участі у ярмарку тощо;

1.4.6.  забезпечення контролю за проведенням землеустрою, виконанням запроектованих заходів із благоустрою, реклами, торгівлі, землеустрою і дотриманням вимог, встановлених законами України та іншими нормативно-правовими актами, при розробці документації із благоустрою, реклами, торгівлі, землеустрою та іншої документації.

1.4.7. Виконання інших завдань покладених законними та підзаконними нормативно-правовими актами України.

 II. Організація здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, використанням та охороною земель.

            2.1. Забезпечення організації та здійснення самоврядного контролю за дотриманням вимог законодавства інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, використанням/не використанням та охороною земель покладається на Авангардівську селищну раду, її виконавчий комітет, селищного голову в порядку та в межах визначених законодавством України та Порядком.

            2.2. Органи та посадові визначені в п. 2.1. Порядку створюють відповідні комісії або визначають із числа посадових осіб селищної ради або її виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ, організацій та із складу їх посадових осіб або працівників, яких наділяють відповідними завданнями та повноваженнями у сфері здійснення самоврядного контрою за благоустроєм, реклами, торгівлі, охороною та використанням/не використанням землі.

 2.3. Надання відповідних завдань та повноважень визначених в п. 2.2. Порядку здійснюється прийняттям відповідного рішення/розпорядження, надання доручення, визначення даних питань в статутних документах (положенні) підприємств, установ, організаціях, визначення даних повноважень у розподілі повноважень між селищним головою, їх заступником, секретарем селищної ради, зазначення повноважень у посадових інструкціях службовців/працівників/посадових осіб затверджених уповноваженим на органом або посадовою особою.

 2.3.1. У випадку надання повноважень щодо контролю комунальному підприємству, установі або організації питання щодо даних питань здійснює їх керівник або особа, що його замінює (виконує обов’язки керівника). Дане підприємство, установа, організація вважаються уповноваженим органом.

 2.3.2. У випадку надання повноважень посадовій/службовій особі або працівнику вони вважаються уповноваженою особою. 

2.2. Уповноважений орган/особа у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оренду землі» та іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради та його виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

2.3. Самоврядний контроль за виконанням вимог законодавства у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, земельного законодавства щодо використання/невикористанням та охорони земель смт. Авангард здійснюється шляхом проведення постійного зовнішнього моніторингу,  загального дослідження територій/місцевості, обстежень стану та дотримання умов використання земельних ділянок територіальної громади смт. Авангард, розгляду звернень фізичних і юридичних осіб, дослідженні умов укладених договорів, виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок та вжиття інших заходів, передбачених цим Порядоком.

2.4. Уповноважений орган/особа здійснює обстеження стану та дотримання умов використання/не використання об’єктів та елементів благоустрою, реклами, торгівлі, земельних ділянок щодо дотримання фізичними та юридичними особами законодавства (правил/норм/стандартів) з благоустрою, реклами, торгівлі, законодавства у сфері використання та охорони землі, за наявності однієї з таких обставин:

2.4.1. Отримання заяв, скарг чи звернень фізичних та юридичних осіб, у яких наведена інформація про порушення правил благоустрою, розміщення реклами, ведення торгової діяльності, земельного законодавства чи можливість виникнення ситуацій, що можуть негативно вплинути на стан благоустрою, реклами, торгівлі, земельних ресурсів;

2.4.2. Отримання інформації від органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, депутатів місцевих рад про порушення правил благоустрою, реклами, торгівлі, земельного законодавства;

2.4.3. Отримання інформації щодо самовільного зайняття об’єктів та елементів благоустрою, рекламних засобів, торгового обладнання, земельної ділянки або використання її без належних на те документів;

2.4.4 Отримання інформації про нецільове використання або використання за функціональним призначенням, в тому числі не використання земель смт. Авангард;

2.4.5. Надходження інформації про неналежне виконання умов договорів оренди земель, тимчасового використання місць під розміщення реклами, участі в ярмарку, актів на постійне користування земельними ділянками та інше в межах смт. Авангард;

2.4.6. У разі публікації у засобах масової інформації матеріалів, що свідчать про порушення правил благоустрій, реклами, торгівлі, земельного законодавства;

2.4.7. За дорученням селищної ради, його виконавчого комітету або селищного голови;

 

2.4.8. При виявлення обставин/отримання інформації під час дослідження виконання договорів;

2.5. Результати обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок оформлюються Актами обстеження складеного відповідно до цього Порядку.

2.6. Поряд із складанням Акту обстеження може здійснюватись складання припису/вимоги/указівки або іншого акту реагування.

 III. Повноваження Уповноваженого органу/особи.

3.1. До повноважень Уповноваженого органу/особи належать:

3.1.1. Організація та здійснення самоврядного контролю дотриманням законодавства у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, використанням та охороною земель у щодо:

— дотримання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог законодавства сфері благоустрою, реклами, торгівлі, використанням/не використанням та охороною земель, земельного законодавства України та нормативно-правових актів, рішень Авангардівської селищної ради та його виконавчого комітету, актів реагування приписів/вимог/указівок його посадових осіб, уповноважених органів/осіб;

— виконання умов договорів оренди землі, договорів тимчасового користування землею, договорів тимчасового користуванням місцями під розміщення реклами, договорів участі в ярмарку та виконання орендарями (користувачами) обов’язків відповідно до укладених договорів, у тому числі своєчасного та повного внесення за них плати;

— аналізу стану своєчасності та повноти сплати земельного податку за використання земельних ділянок та надання пропозицій відповідним органам щодо збільшення надходжень до бюджету від плати за землю;

— виконання вимог щодо використання об’єктів та елементів благоустрою, реклами, торгівлі, земельних ділянок, які є об’єктом самоврядного контролю, за їх цільовим призначенням;

— дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду;

— здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою, проектами, технічними умовами, договорами тощо;

— додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування збитків, завданих селищній   раді власниками та користувачами земельних ділянок, у т. ч. тими фізичними та юридичними особами, які використовують земельні ділянки, що належать Аванагрдівській селищній раді (землі комунальної власності) або земельних ділянок розпорядження якими здійснює селищна рада, за відсутності оформленого та зареєстрованого у встановленому законом порядку відповідного речового права на земельну ділянку;

— дотримання строків своєчасного повернення селищній  раді земельних ділянок після припинення у встановленому порядку права користування земельною ділянкою та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для подальшого використання за цільовим призначенням;

—           робить висновок щодо естетичності, неналежної естетичної або не естетичності об’єктів та елементів благоустрою, рекламних конструкцій, торгових об’єктів тощо;

— виконує інші повноваження, доручення та функції надані Авангардівською селищною радою, її виконавчим комітетом, селищним головою, даним Порядком та законодавством України.

3.1.2. Участь у формуванні пропозицій при розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію об’єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на естетичний стан селищного середовища, стан земель.

3.1.3. Підготовка та направлення для розгляду визначеним законодавством органам пропозицій щодо тимчасової заборони (призупинення) у встановленому законом порядку використання земель громадянами та юридичними особами у разі порушення ними вимог законодавства в галузі використання та охорони земель.

3.1.4. Внесення пропозицій селищній  раді про перегляд прийнятих рішень ради у разі виявлення фактів користування землями територіальної громади за відсутності укладеного договору оренди земельноі ділянки та за наявності відповідного рішення ради про передачу в оренду земельної ділянки.

3.1.5. Одержання у встановленому законодавством порядку від виконавчих органів та посадових осіб селищної   ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, фізичних осіб — підприємців, громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, у власності чи в користуванні яких перебувають об’єкти та елементи благоустрою, реклами, торгівлі, земельні ділянки, документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для виконання покладених на Уповноважений орган/особу завдань.

3.1.6. Здійснення контролю за дотриманням обмежень (обтяжень) використання земельних ділянок.

3.1.7. Розгляд заяв, скарг та інших звернень юридичних та фізичних осіб з питань додержування правил благоустрою, реклами, торгівлі, використання/не використання та охорони земель.

3.1.8. Участь у збиранні, зведенні та аналізі інформації щодо стану благоустрою, реклами, торгівлі, деградації та забруднення земельних ділянок, іншої інформації, необхідної для здійснення контролю.

3.1.9. Участь у розробці та виконанні програм, виконанні рішень ради, його виконавчого комітету, їх посадових осіб з використання та охорони земель, об’єктів та елементів благоустрою, реклами, торгівлі, в межах смт. Авангард; внесення пропозицій раді з цих питань.

3.1.10. Участь у підготовці та розгляді питань, пов’язаних з використанням та охороною земель, на засіданнях селищної ради, постійних комісій ради, тимчасово контрольних комісій ради.

3.1.11. Виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок на території  смт. Авангард;

3.1.12. Підготовка матеріалів для проведення засідань Комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам.

3.1.13. Передача в установленому законодавством порядку до відповідних державних органів матеріалів обстежень земельних ділянок, елементів та обертів благоустрою, реклами, торгівлі, щодо недотримання вимог земельного законодавства, правил благоустрою, реклами, торгівлі, якщо дані питання виходять за межі компетенції самоврядного контролю з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

3.1.14. Забезпечення взаємодії з територіальними органами Держземагентства, екологічної та земельної інспекції з питань використання та охорони земель комунальної власності.

3.1.15. Залучення у встановленому порядку фахівців наукових, навчальних закладів, установ, підприємств, організацій усіх форм власності для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.1.16. Надання методичної допомоги та рекомендацій власникам користувачам об’єктів та елементів благоустрою, реклами, торгівлі, власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань правомірної поведінки даних осіб.

3.1.17. Проведення семінарів й інших заходів з питань благоустрою, реклами, торгівлі, використання та охорони земель.

3.1.18. Вирішення інших питань щодо самоврядного контролю відповідно до законодавства України.

3.2. При здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель посадові особи Уповноваженого органу/особи мають право:

3.2.1. Безперешкодно обстежувати об’єкти та елементи благоустрою, рекламні засоби, об’єкти торгівлі, земельні ділянки щодо дотримання умов їх використання та охорони, дотримання чинного законодавства України й укладених договорів оренди (тимчасового користування, тимчасового користування на умовах оренди, постійного користування, тимчасового користування місцями під розміщення реклами, участі у ярмарку тощо).

3.2.2. Складати Акти обстеження та за фактом виявлення порушень законодавства подавати матеріали до відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування для вжиття необхідних заходів та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону.

3.2.3. Одержувати у встановленому порядку від фізичних та юридичних осіб усну або письмову інформацію з питань, пов’язаних з порушенням законодавства у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, земельного законодавства України та необхідністю виконання покладених на Уповноважений орган/особу повноважень .

3.2.4. В усному та письмовому порядку вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення виявлених порушень законодавства в добровільному порядку, привести об’єкт або елемент благоустрою, рекламний засіб, об’єкт торгівлі, земельну ділянку у попередній стан.

3.2.5. Проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням законодавства України.

3.2.6. Готувати матеріали для подання позову до суду щодо повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також щодо розірвання договору оренди земельної ділянки (договору тимчасового користування) у разі порушення орендарем (користувачем) умов договору.

3.2.7. Передавати до правоохоронних органів матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину.

3.2.8. Вносити приписи, вимоги, указівки щодо припинення виявлених порушень.

3.2.9. Складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадку надання таких повноважень Виконавчим комітетом Авангардівської селищної ради.

3.3. При виявлені порушення законодавства з питань визначених даним Порядком Уповноважений орган/особа самостійно вирішує які заход визначений п. 3.2.8. та 3.2.9 Порядку застосовувати по відношенню до винної особи.

3.4. Посадові особи Уповноваженого органу/уповноважена особа під час виконання покладених на них завдань зобов’язані додержуватись Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, даного Порядку інших нормативно-правових актів.

3.5. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків посадові особи Уповноваженого органу несуть відповідальність відповідно до законодавства України .

IV. Порядок проведення обстежень земельних ділянок

4.1. Уповноважений  орган/особа проводить обстеження об’єктів та елементів благоустрою, рекламних засобів, об’єктів торгівлі, земельної ділянки інших місць та територій з метою визначення її стану та дотримання умов їх використання.

4.1.1. Власники/користувачі об’єктів та елементів благоустрою, рекламних засобів, обертів торгівлі, земельної ділянки можуть запрошуватись на проведення обстеження та мають право подати відповідні заперечення, зауваження тощо які стосуються обстеження та їх результатів.

4.2. При проведенні обстеження Уповноважений орган/особа:

- установлює особу, яка є користувачем/власником об’єкту або елементу благоустрою, рекламного засобу, об’єктів торгівлі, земельної ділянки;

- при встановленні факту зміни власника чи користувача об’єкту або елементу благоустрою, рекламного засобу, об’єктів торгівлі,об’єкта нерухомості вживає заходів для з’ясування особи фактичного власника чи користувача;

- установлює правомірність використання об’єкту або елементу благоустрою, рекламного засобу, об’єктів торгівлі, земельних ділянок іншими землекористувачами, яким вони не надані у власність чи користування;

- перевіряє наявність документів, що посвідчують право користування об’єктів або елементів благоустрою, рекламного засобу, об’єктів торгівлі, земельною ділянкою;

- перевіряє дотримання режиму використання об’єкту або елементу благоустрою, рекламного засобу, об’єктів торгівлі, земельної ділянки відповідно до цільового призначення;

- уточнює відповідність місця розташування та меж об’єкту або елементу благоустрою, рекламного засобу, об’єктів торгівлі, земельної ділянки, мір ліній, визначених у документах, які посвідчують право користування земельною ділянкою, договором тимчасового використання місць під розміщення реклами тощо з фактичним мірам ліній на місцевості (за необхідності).

4.3. Акт обстеження складається у двох примірниках, один з яких залишається у справах Уповноваженого органу/особи, а другий — вручається або надсилається особі, яка вчинила порушення земельного законодавства (у разі наявності інформації щодо місця знаходження такої особи). При проведенні спільних обстежень з іншими органами контролю копія акта надається цим органам.

4.4. В акті обстеження зазначається: дата та місце складання акта; найменування Уповноваженого органу/особи, прізвища членів Комісії, які проводили обстеження; посади та прізвища осіб, які були залучені до обстеження; посаду та прізвище представника юридичної особи чи прізвище фізичної особи, які були присутні при обстеженні; місце розташування об’єкту або елементу благоустрою, рекламного засобу, об’єкту торгівлі, земельної ділянки, її площа згідно з документацією із землеустрою (у разі наявності) та фактична площа, яка використовується; цільове призначення та фактичний стан використання (освоєння) земельної ділянки/території/місця; наявність документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, договорів на право тимчасового користування місцем під розміщення реклами, договір на участь у ярмаку; обставини порушення законодавства, правил та норм; суть порушення.

4.5. Акт підписується посадовими особами, які проводили обстеження. Акто може підписуватись представником юридичної особи чи фізичною особою, що використовують відповідне місце, територію, земельні ділянки, свідками (за їх наявності).

4.6. В акті наводиться план-схема місця розташування земельної ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з картографічних матеріалів планів земельної ділянки із зазначенням суміжних землекористувачів або інших обєктів). На план-схемі може вказуватись загальна площа земельної ділянки/території/місця та площа, на якій виявлено порушення (забруднення, самовільне зайняття, засмічення тощо).

4.7. У разі виявлення порушень законодавства керівник Уповноваженого органу/уповноважена особа (або особа, яка виконує повноваження керівника) може направляти особі, яка їх вчинила, припис, вимогу, указівку про їх усунення в добровільному порядку у строк, визначений у вимозі.

4.8. Вимога складається у двох примірниках. Перший примірник вимоги залишається в Уповноваженого органу/особі, другий — вручається або надсилається поштою керівнику юридичної особи чи фізичній особі, які вчинили порушення земельного законодавства.

4.9.У разі невиконання особою, яка допустила порушення законодавства, вимоги у строк, визначений у ній, керівник Уповноваженого органу/уповноважена особа (або особа, яка виконує повноваження керівника) направляє матеріали про порушення законодавства до органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств установ та організацій, для відповідного реагування та притягнення винних осіб до відповідальності .

V. Заключні положення

5.1. Зміни і доповнення до цього Порядку вносяться  відповідно до законодавством України.

5.2. Питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України, рішеннями сесії ради, та його виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту

рішення Авангардівської селищної ради

«Про затвердження порядку здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, а також використання та охорони земель»

 

            Розроблений на виконання  та дотриманням вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р.  № 308.

(надалі — Аналіз)

            Назва регуляторного акта: проект рішення Аванагрдівської селищної ради «Про затвердження порядку здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, а також використання та охорони земель»

Регуляторний орган: Авангардівська селищна рада

Розробник документа: Авангардівська селищна рада та КП «АВАНГАРДКОМУНСЕРВІС»

            Відповідальна особа: Бойко Микола Володимирович

            Контактний телефон: 0964017000

 1. Визначення проблеми

Згідно з Конституцією України земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Землеохоронний аспект у земельній державній політиці носить імперативний характер, тобто підлягає безумовному виконанню. Погіршення якості земель, зниження їх продуктивності, порушення вимог користування землею є неприпустимим. Положеннями Земельного кодексу України визначено загальні засади здійснення контролю за використанням та охороною земель. Так, відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. контроль за використанням та охороною земель в Україні поділяється на державний, самоврядний та громадський.

При цьому виникає певний правовий вакуум щодо питання про порядок здійснення самоврядного контролю. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом (Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»). Громадські інспектори діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з земельних ресурсів. Що стосується самоврядного контролю за використанням та охороною земель, то порядок його здійснення чинним законодавством України не врегульований.

Після введення в дію Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. кількість земельних ділянок, що надаються в користування юридичним та фізичним особам постійно збільшується. Пропорційно до цього збільшується кількість випадків порушення норм чинного законодавства у сфері земельних відносин, самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, порушення умов договорів оренди земельних ділянок тощо. Разом з тим, на сьогодні територіальна громада селища фактично позбавлена можливості здійснювати повноцінний контроль за використанням та охороною земель, якими відповідно до Земельного кодексу України розпоряджається міська рада.

Також однією із проблем в смт. Авангард є дотримання правил благоустрою, розміщення рекламних засобів та торгівлі.

Законодавством України, а саме Законом України «Про благоустрій населених пунктів» визначено повноваження міських рад щодо прийняття відповідних правил та здійснення контролю за їх дотриманням.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначені повноваження ради та її виконавчого комітету у сфері благоустрою, реклами та торгівлі.

Також, Кодексом України про адміністративні правопорушення ст. 255 визначено положення за яким виконавчий комітет селищної ради може надати повноваження щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення щодо порушень правил благоустрою, торгівлі та громадського порядку.

У зв’язку з цим виникла нагальна потреба у визначенні механізму здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі та за використанням та охороною земель селища.

Неможливість розв’язання вище зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа. Як вже зазначалося, механізм здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель чинним законодавством не визначений.

Суб’єктами, на яких проблема справляє негативний вплив, є органи місцевого самоврядування, що застосовують норми чинного законодавства з питань земельних відносин та які від імені територіальної громади розпоряджаються землями селища, і суб’єкти господарювання, інші юридичні та фізичні особи, у користуванні/власності яких перебувають в межах території смт. Авангард.

Таким чином, зазначена проблема потребує негайного вирішення шляхом затвердження прийняте рішення міської ради про затвердження відповідних Правил.

 2. Цілі регулювання

Метою прийняття рішення Авангардівської селищної ради «Про затвердження порядку здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, а також використання та охорони земель» є:

- створення впорядкованої та прозорої системи контролю за використанням та охороною земель селища та об’єктів/елементів благоустрою, реклами, торгівлі;

- створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам законодавства, стимулювати та зобов’язувати землекористувачів/власників до дотримання норм чинного законодавства у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, земельних відносин;

- забезпечення своєчасного надходження до селищного бюджету орендної плати за земельні ділянки шляхом здійснення контролю за дотриманням умов договорів оренди земельних ділянок орендарями;

- врегулювання питань, пов’язаних з:

а) можливістю виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок, об’єктів та елементів благоустрою, реклами, торгівлі, додержанням вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття та реалізації права на землю;

б) наданням методичної допомоги та рекомендацій власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель, а також власникам/користувачам обертів та елементів благоустрою, реклами, торгівлі;

в) захистом прав власників земельних ділянок та землекористувачів шляхом вирішення земельних суперечок у межах селища і додержанням правил добросусідства;

г) визначенням повноважень органів/посадових осіб, що беруть участь у здійсненні самоврядного контролю.

3. Альтернативні способи досягнення цілей

Перша альтернатива – не прийняття рішення Авангардівської  міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель смт. Авангард» буде призводити до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері земельних відносин, самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, тощо.

Така альтернатива є неприйнятною.

Друга альтернатива – прийняття рішення «Про затвердження порядку здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, а також використання та охорони земель» стимулюватиме та зобов’язуватиме землекористувачів, власників/користувачів об’єктами та елементами благоустрою, реклами, торгівлі дотримуватися вимог законодавства України, сприятиме охороні та раціональному використанню земель, територій та місць, своєчасному оформленню (переоформленню) користувачами документів, що посвідчують право на здійснення тієї чи іншої діяльності.

4. Механізми розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу пропонується прийняти селищ радою рішення «Про затвердження порядку здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, а також використання та охорони земель».

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить встановити єдиний та прозорий порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, використанням та охороною земель у смт. Авангард. Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Проект рішення передбачає:

-  спрямований на запобігання порушень законодавства з питань благоустрою, реклами, торгівлі, земельного законодавства,  при використанні об’єктів та елементів благоустрою, реклами, торгівлі, земель смт. Авангард, своєчасного їх виявлення та усунення.

Також в проекті рішення більш деталізуються і уточнюються:

- принципи здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою, реклами, торгівлі та використанням та охороною земель смт. Авангард.

 

 Аналіз вигод і витрат

Вигоди

Втрати

Сфера інтересів держави

1. Створення впорядкованої та прозорої системи контролю за використанням та охороною земель, об’єктів та елементів благоустрою, реклами та торгівлі селища.

2. Забезпечення своєчасного надходження до міського бюджету орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, а також відповідних надходжень до комунальних підприємств установ та організацій плати за використання місць територій під розміщення реклами або участі в ярмарку.

  1. Збільшення навантаження на виконавчий комітет та працівників апарату селищної ради.

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Створення механізмів для раціонального використання землі об’єктів та елементів благоустрою, реклами та торгівлі.

  1. Час затрачений на вивчення регуляторного акта.

 

Сфера інтересів громадян

1. Покращення благоустрою селища

-

Негативні результати впровадження рішення не передбачаються.

7.  Строк дії акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта -  постійний.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показники результативності дії рішення Авангардівської селищної ради:

а) кількість самовільно зайнятих земельних ділянок на території Богодухівської міської ради;

б) своєчасність надходження до міського бюджету орендної плати за використання земельних ділянок шляхом здійснення контролю за дотриманням умов договорів оренди земельних ділянок орендарями;

в) кількість осіб, притягнутих до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою, реклами, торгівлі та земельного законодавства;

г) рівень поінформованості суб’єктів господарювання.

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-IV рівень інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

- ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації та в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці селищної ради.

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування.

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних, що включають в себе: виявлення кількості порушень законодавства у сфері благоустрою, реклами, торгівлі, земельного законодавства при використанні земель смт. Авангард, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через пів року з дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після прийняття, у формі звіту.

Періодичні відстеження будуть проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

 

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом 32 днів дня його оприлюднення.

 

Авангардівська селищна рада: вул. Добрянського, 26, смт. Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, 67806, тел. 048 741-52-59

e-mail: avangard_xryst@meta.ua