У К Р А Ї Н А

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

40 сесія V скликання


Р І Ш Е Н Н Я № 938-V


від 15 травня 2014 року

 

  

Про затвердження Програми  

розвитку місцевого самоврядування 

в селищі Авангард на 2014 - 2016 роки

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» і Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні», з метою продовження створення в селищі організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку, Авангардівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування в селищі Авангард на 2014-2016 роки. (додається)

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

 

Селищний голова                                                       С.Г. Хрустовський

 

  

 

 

Додаток

до рішення Авангардівської селищної ради

від 15.05.2014 року № 938-V

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку місцевого самоврядування в селищі Авангард на

2014 - 2016 роки

 

 

 

 

 Паспорт

Програми розвитку місцевого самоврядування в селищі

на 2014 - 2016 роки

 

  1. Розробник Програми: Авангардівська селищна рада
  2. Термін реалізації Програми: 2014-2016 роки.
  3. Етапи фінансування Програми: щорічно з 2014 по 2016 роки.
  4. Обсяги фінансування Програми (тис.грн.): 428,0

Роки

Обсяги фінансування

всього

в т.ч. за джерелами фінансування

районний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

 

 

 

У межах кошторисних призначень на відповідні заходи

По-мірі можливості у межах чинного законодавства

2014

140,0

 

140,0

 

2015

143,0

 

143,0

 

2016

145,0

 

145,0

 

  

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Враховуючи, що органи місцевого самоврядування є однією з головних основ розвитку демократії в Україні, усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії влади, з метою створення належних умов для реалізації територіальними громадами та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України, виникла потреба в цільовій регіональній програмі.

 Програма розвитку місцевого самоврядування у селищі Авангард на 2014-2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» і спрямована на подальший розвиток самоврядування у селищі Авангард як важливої складової становлення громадянського суспільства держави.

 Основними завданнями органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства є: надання якісних адміністративних послуг населенню, ефективного управління місцевим господарством, комплексного підходу до соціально-економічного розвитку населених пунктів, забезпечення належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підвищення рівня підготовки працівників органів місцевого самоврядування.

 Зазначене свідчить про необхідність здійснення комплексу заходів з розвитку місцевого самоврядування у селищі Авангард на сучасному етапі.

 Реалізацію таких заходів передбачається здійснити в межах даної програми, строк дії якої, з урахуванням динаміки суспільно-політичних та соціально-економічних процесів, становитиме 3 роки: з 2014 по 2016 роки включно.

 ІІ. Мета програми

Метою Програми є:

- продовження створення в селищі організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення селища Авангард у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку;

- проведення тематичних зустрічей, семінарів, «круглих столів», урочистих заходів з нагоди державних та професійних свят, заходів з нагоди святкування Дня селища, обміну досвідом з органами місцевого самоврядування інших районів, областей з питань практичної роботи органів місцевого самоврядування;

- поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення селища, надання йому соціальних послуг на належному рівні;

- розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

- забезпечення активної участі учнівської та студентської молоді в місцевому самоврядуванні селища;

- посилення скоординованості роботи органів місцевого самоврядування, депутатів селищної ради;

- створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування селища Авангард , надання допомоги в процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння їх діяльності в цілому.

 ІІІ. Перелік завдань і заходів Програми

 Завдання та заходи Програми (додаються) будуть сприяти удосконаленню роботи місцевої влади, позитивно вплинуть на процеси соціально-економічного і культурного розвитку селища Авангард, забезпечать поліпшення якості адміністративних та управлінських послуг, що надаються населенню.

 IV. Шляхи і засоби реалізації Програми,

              обсяги та джерела фінансування

Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і ресурсів від центральної влади до місцевої. Одночасно на місцях відбувається перерозподіл повноважень і ресурсів між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Нові умови існування вимагають від органів місцевого самоврядування здійснення нових функцій, виконання принципово нових завдань, що, в свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів.

Завдання та заходи Програми повинні сприяти поступовому (поетапному) створенню децентралізованої моделі організації місцевої влади, спроможної ефективно впливати на процеси соціально-економічного і культурного розвитку території селища Авангард в умовах ринкової економіки, забезпечувати поліпшення якості адміністративних та управлінських послуг, що надаються населенню, поступове наближення їх до рівня європейських стандартів.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок коштів місцевого бюджету в межах наявного фінансового ресурсу та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України (благодійних внесків, грантів, дарунків і таке інше).

 V. Очікувані результати виконання Програми

 Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити реальні можливості участі громадян у вирішенні проблем селища, у відстоюванні своїх прав та захисту інтересів;

- вирішувати соціальні потреби мешканців селища, надавати грошову допомогу або подарунки до свят;

- затвердити в селищі атмосферу взаємної довіри і конструктивної співпраці між органами місцевого самоврядування і міською територіальною громадою.

- підвищити рівень інформованості та правової освіти жителів селища; підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг населенню, поліпшення екологічного стану, збереження та розвиток культурних традицій селища;

- створити належні умови для виконання селищною радою власних та делегованих повноважень;

- забезпечити прозорість в діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, пріоритетне відстоювання органами місцевого самоврядування інтересів селища;

- поліпшити взаємодію органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, науковими установами, профспілковими організаціями, громадськими організаціями при вирішенні питань місцевого значення;

- своєчасно виявляти проблеми у роботі селищної ради за різними напрямами та оперативне їх розв’язання шляхом співпраці з асоціаціями органів місцевого самоврядування та державними органами влади;

- підвищити ефективність використання майна спільної власності та результатів діяльності комунальних підприємств;

- збільшенню обсягів надходжень до бюджету селища від використання майна спільної власності.

Основні завдання Програми враховуються при щорічній розробці проектів програми соціально-економічного і культурного розвитку селища, а також проектів цільових соціальних програм.

 VI. Строки виконання Програми

Програма розрахована на період 2014-2016 років і буде реалізована поетапно:

- І етап       –  2014 рік;

- ІІ етап      –  2015 рік;

- ІІІ етап     –  2016 рік.

 VII. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми

Загальний контроль виконання Програми здійснює постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, торгівлі, громадського харчування та послуг.

Виконавці, задіяні в програмі, інформують про виконання заходів. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів.

 

  

Додаток до Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку місцевого самоврядування

у селищі Авангард на 2014-2016 роки

 

 

 

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

 

Строк виконання заходу

 

 

Виконавці

 

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, у тому числі за роками тис.грн.,

1

2

3

4

5

6

 

1

Навчання, підвищення кваліфікації депутатів селищної ради та посадових осіб місцевого самоврядування

 

2014-2016 роки

 

Авангардівська селищна рада

 

 

     -

 

2

Проведення урочистих заходів з нагоди загальнодержавних, професійних свят та пам’ятних дат.

 

2014-2016 роки

 

Авангардівська селищна рада

 

Місцевий бюджет

2014р. – 28,0

2015р. – 30,0

2016р. – 32,0

 

3

Участь у роботі асоціацій, спілок, фондів, створених органами місцевого самоврядування

 

2014-2016 роки

 

Авангардівська селищна рада

 

Місцевий бюджет

2014р. – 5,0

2015р. – 5,0

2016р. – 5,0

 

4

Забезпечення організації візитів та прийомів делегацій з інших районів і областей України, а також іноземних делегацій. Представницькі та презентаційні видатки.

 

 

2014-2016 роки

 

 

Авангардівська селищна рада

 

 

Місцевий бюджет

 

2014р. – 25,0

2015р. – 25,0

2016р. – 25,0

 

5

Організація спортивних змагань, популяризація спорту і здорового способу життя, участь депутатів та працівників органів місцевого самоврядування району в районних та обласних  змаганнях з різних видів спорту

 

 

2014-2016 роки

 

 

Авангардівська селищна рада

 

 

Місцевий бюджет

 

2014р. – 30,0

2015р. – 30,0

2016р. – 30,0

6

Розміщення інформаційних повідомлень щодо управління майном, приватизації, оренди, проведення конкурсів тощо в засобах масової інформації.

 

 

2014-2016 роки

 

 

Авангардівська селищна рада

 

 

 

-

 

7

Виготовлення буклетів та

 іншої літератури з метою

популяризації селища Авангард

 

2014-2016 роки

 

Авангардівська селищна рада

 

Місцевий бюджет

2014р. – 9,0

2015р. – 10,0

2016р. – 10,0

 

8

Організація та проведення селищних оглядів-конкурсів з благоустрою.

 

2014-2016 роки

 

Авангардівська селищна рада

 

Місцевий бюджет

2014р. – 10,0

2015р. – 10,0

2016р. – 10,0

 

9

Здійснення організаційної підготовки та проведення Дня селища.

 

2014-2016 роки

 

Авангардівська селищна рада

 

Місцевий бюджет

2014р. – 25,0

2015р. – 25,0

2016р. – 25,0

 

10

Окремі заходи на виконання розпоряджень та доручень голови РДА, офіційні зустрічі з керівниками фондів, проектів та програм, керівниками органів місцевого самоврядування інших регіонів, збори, конкурси, інші заходи за участю представників органів місцевого самоврядування та громадськості

 

 

 

 

2014-2016 роки

 

 

 

 

Авангардівська селищна рада

 

 

 

 

 

 

-

11

Відзначення грамотами, подяками, нагородами, відзнаками з нагоди професійних, державних свят працівників та мешканців селища.

 

 

2014-2016 роки

 

Авангардівська селищна рада

 

Місцевий бюджет

 

2014р. – 8,0

2015р. – 8,0

2016р. – 8,0

12

Застосування інноваційних методик і сучасної техніки для організації плідного дозвілля дітей та підлітків селища.

 

2014-2016 роки

 

Авангардівська

селищна рада

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                       В.В.Щур